Postępowania przed organami urzędowej kontroli żywności: prawa, obowiązki i odpowiedzialność przedsiębiorcy oraz dokumenty urzędowe inspekcji kontrolnych

Szkolenie dotyczy praktycznych aspektów regulacji dotyczących postępowań prowadzonych przez organy urzędowej kontroli żywności.

Data szkolenia
17 listopada 2022- ONLINE NA ŻYWO
Czas trwania
5-6 godz.
Koszt szkolenia
590 zł netto

Szkolenie dotyczy praktycznych aspektów regulacji dotyczących postępowań prowadzonych przez organy urzędowej kontroli żywności. Omówione będą na nim takie zagadnienia jak:

 1. Dokumenty urzędowe inspekcji kontrolnych – czym są i jak reagować?
 2. Postępowanie kontrolne i postępowanie odwoławcze.
 3. Odpowiedzialność producentów i sprzedawców żywności.

W związku z prowadzoną kontrolą oraz postępowaniem administracyjnym, organy działające w ramach urzędowej kontroli żywności wydają liczne dokumenty. Pisma te doręczane są poszczególnym przedsiębiorcom działającym na rynku spożywczym. Niektóre z tych pism wymagają reakcji (np. złożenia odpowiedzi, przesłania stanowiska czy wyjaśnień), niektóre wiążą się z konsekwencjami, inne natomiast są tylko informacją przekazywaną w ramach działań prowadzonych przez organy. Z niektórymi dokumentami można polemizować, składać zastrzeżenia czy odwołania, a inne zobowiązują przedsiębiorców do niezwłocznego podjęcia określonych działań.

Postępowanie kontrolne oraz postępowanie odwoławcze to dwa etapy, podczas których kontrolowany podmiot może realnie wpłynąć na działania organu oraz podejmowane przez niego decyzje.

Postępowanie kontrolne często stanowi pierwszy etap działań organów urzędowej kontroli żywności. Na podstawie ustaleń postępowania kontrolnego, organy podejmują decyzję, czy konieczne jest wszczęcie postępowania administracyjnego (i następnie wydanie decyzji) czy też nie ma takiej potrzeby. Niezwykle istotne jest, aby już podczas kontroli podejmować świadome działania i odpowiednio reagować.

Postępowanie odwoławcze może zostać wszczęte po wydaniu decyzji przez odpowiedni organ. Postępowanie to pozwala na weryfikację decyzji organu I instancji oraz ponowne rozpoznanie spawy przez organ II instancji. W ramach postępowania odwoławczego przedsiębiorca może przedstawić zarzuty wobec wydanej decyzji i przedstawić własne stanowisko w danej sprawie. Warto więc wiedzieć kiedy i w jaki sposób prawidłowo odwołać się od decyzji organu I instancji.

Warto więc wiedzieć jakie możliwości i konsekwencje wiążą się z konkretnymi dokumentami przesłanymi przez organy urzędowych inspekcji kontrolnych.

Produkcja i wprowadzanie żywności na rynek wiąże się z odpowiedzialnością prawną. Za niespełnienie wymogów prawa żywnościowego grożą określone sankcje – od niewysokich kar pieniężnych do zakazu prowadzenia działalności. Niekiedy w grę wchodzi odpowiedzialność administracyjna (wtedy inspekcje kontrolne wydają nakazy i zakazy i kary finansowe), a innym razem odpowiedzialność karna (wtedy w grę wchodzi nawet kara pozbawienia i ograniczenia wolności). Wysokość kar pieniężnych i rodzaj sankcji uzależnione są także od danej inspekcji kontrolnej – inna jest sytuacja, jeśli kontrolę przeprowadza Państwowa Inspekcja Sanitarna, a inna gdy postępowanie prowadzi Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Każdy podmiot działający na rynku spożywczym powinien wiedzieć, za co i jakie sankcje mu grożą. Powinien orientować się jak wygląda podział odpowiedzialności pomiędzy poszczególnymi pomiotami w łańcuchu produkcyjno-dystrybucyjnym, a innymi słowy: gdzie się zaczyna i gdzie kończy jego odpowiedzialność. I na tą potrzebę odpowiada proponowane szkolenie.

Szkolenie ma celu przedstawienie podstawowych zasad odpowiedzialności administracyjnej i karnej na rynku spożywczym. Stanowi swoiste ABC dla każdego podmiotu – czy to producenta surowców czy przetwórcy czy sprzedawcy – wprowadzającego żywność do obrotu. Przepisy prawne wyjaśniane są w kontekście kazusów z praktyki oraz na bazie orzecznictwa sądowego.

 Ze szkolenia dowiesz się m.in.

 • Jakie są rodzaje pism wysyłanych przez organy i jak je odróżniać?
 • Co w praktyce oznaczają poszczególne pisma?
 • Z którymi dokumentami można  polemizować, odwołać się czy złożyć zastrzeżenia?
 • Na które pisma organów trzeba odpowiedzieć i jaki jest termin?
 • Z jakimi prawami i obowiązkami się wiążą poszczególne dokumenty?
 • Jaki jest prawidłowy przebieg i zasady prowadzenia postępowania kontrolnego?
 • Jakie są kompetencje organów, jakie działania i czynności kontrolne mogą podejmować oraz czego mogą żądać od przedsiębiorców?
 • Jakie prawa i obowiązki ma przedsiębiorca podczas kontroli?
 • Jakie są sankcje za utrudnianie kontroli?
 • Kiedy można odmówić udzielenia organowi informacji lub przedstawienia dokumentów?
 • Czy organ może pobrać próbki produktów do badań i w jaki sposób powinien to zrobić?
 • Czy przedsiębiorca ma prawo do odszkodowania za szkody związane z nieprawidłowym przeprowadzeniem kontroli?
 • Czy i kiedy przedsiębiorcy ponoszą opłaty za czynności kontrolne organów?
 • Czym kończy się postępowanie kontrolne?
 • Jakie są inspekcje kontrolne nadzorujące rynek żywności.
 • Na czym polega odpowiedzialność za żywność zafałszowaną i o niewłaściwej jakości handlowej oraz za żywność niebezpieczną
 • Jak wygląda w praktyce podział odpowiedzialności pomiędzy producentem a dystrybutorem/sprzedawcą.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz materiały szkoleniowe w pliku PDF.

Szkolenie prowadzą dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska oraz Gabriela Łuniewska.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia:
10:00 - 16:00

Podczas webinaru omówione zostaną następujące zagadnienia:

 1. Przebieg i zasady prowadzenia postępowania kontrolnego.
 2. Kompetencje organów, jakie działania i czynności kontrolne mogą podejmować.
 3. Prawa i obowiązki przedsiębiorcy podczas kontroli.
 4. Sankcje za utrudnianie kontroli.
 5. Odmowa udzielenia organowi informacji lub przedstawienia dokumentów.
 6. Pobieranie próbek produktów do badań.
 7. Prawo do odszkodowania za szkody związane z nieprawidłowym przeprowadzeniem kontroli.
 8. Opłaty za czynności kontrolne organów.
 9. Zakończenie postępowanie kontrolne.
 10. Odwołania i jego wymogi formalne.
 11. Postępowanie odwoławcze oraz jego koszty.
 12. Inspekcje kontrolne nadzorujące rynek żywności
 13. Odpowiedzialność za żywność zafałszowaną i o niewłaściwej jakości handlowej.
 14. Odpowiedzialność za żywność niebezpieczną.
 15. Podział odpowiedzialności pomiędzy producentem a dystrybutorem/sprzedawcą
 16. Praktyczne przykłady.

POZOSTAŁE SZKOLENIA Zobacz także

Czekamy na Ciebie Napisz do nas!

Nasze usługi kierujemy do wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych związanych z sektorem rolno-spożywczym: przedsiębiorstw indywidualnych (producenci, przetwórcy, agenci, dystrybutorzy, importerzy) oraz organizacji. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po start-upy.