REKLAMA SUPLEMENTU DIETY – TO MOŻE KOSZTOWAĆ WIĘCEJ!

REKLAMA SUPLEMENTU DIETY – TO MOŻE KOSZTOWAĆ WIĘCEJ!

Na stronie Kancelarii prezesa Rady Ministrów pojawił się niedawno projekt ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów z dnia 1 lutego 2021 r.1, który został dopisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. W treści projektu uwzględnione zostały propozycje pobierania składki z tytułu reklamy w telewizji, radiu, kinie, prasie, na zewnętrznych nośnikach oraz w Internecie, jak również plany stworzenia Funduszu wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów.

Z treści projektu ustawy wynika, że składki za świadczenie reklamy miały by obejmować wszystkie towary i usługi, z wyjątkiem wyrobów alkoholowych, których reklama już jest obciążona obowiązkiem zapłaty daniny publicznoprawnej. Ponadto składki od świadczenia reklamy zostały by podzielone na dwie kategorie:

  1. składkę wyższą obejmującą reklamę produktów leczniczych, suplementów diety, wyrobów medycznych i napojów z dodatkiem substancji o właściwościach słodzących;
  2. składkę podstawową obejmująca reklamę pozostałych towarów i usług.

Dodatkowo obowiązek zapłaty składek będzie uzależniony odpowiednio od wysokości przychodów osiągniętych przez podmiot w roku kalendarzowym z tytułu świadczenia reklamy, a także od przedmiotu reklamy. Warto zaznaczyć, że do określenia przedziałów przychodów przyjmowana będzie suma wszystkich przychodów z reklam, bez względu na ich przedmiot. Natomiast o samym zastosowaniu stawki podstawowej lub podwyższonej decydował będzie właśnie przedmiot reklamy.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, nowa regulacja ma na celu przeciwdziałanie długofalowym skutkom epidemii COVID-19 i trudnościom z weryfikacją rzetelności pojawiających się informacji reklamowych, w tym przede wszystkim tych obecnych w mediach i Internecie. Wskazano, że aktualna sytuacja wynika przede wszystkim z postępującego rozwarstwienia kompetencji cyfrowych. Tym samym ocena treści reklamowych dostępnych za pośrednictwem m.in. radia, telewizji, prasy i on-line może być obecnie coraz bardziej wymagająca. Z drugiej strony izolacja i wydłużony czas przebywania w domach skutkuje wzmożona ekspozycją konsumentów na reklamy ze wszystkich źródeł, co ma również wymierny wpływ na zyski podmiotów świadczących usługi tego rodzaju. Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami podmiotami zobowiązanymi do wnoszenia składek nie będą bezpośrednio przedsiębiorstwa reklamujące swoje towary i usługi, ale właśnie dostawcy usług medialnych, nadawcy, podmioty prowadzące kino, podmioty umieszczające reklamę na nośniku zewnętrznym reklamy oraz wydawcy, świadczący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi reklamy. W konsekwencji jednak można spodziewać się, że objęte obowiązkiem podmioty podnoszą ceny realizacji świadczonych usług, co już wprost będzie wpływać na przedsiębiorstwa rozważające reklamę swojej działalności.

Jak wynika z projektu wpływy ze składek mają trafiać w pierwszej kolejności do Narodowego Funduszu Zdrowia (z przeznaczeniem na realizację świadczeń zdrowotnych), następnie do planowanego Funduszu wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów (w celu rozwoju mediów) i do Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków (do finansowania pilnych prac konserwatorskich i restauratorskich).

Aktualnie do projektu aktu prawnego można składać uwagi z terminie do 16 lutego 2021 r. Jako Centrum Prawa Żywnościowego będziemy na bieżąco monitorować przebieg procedury legislacyjnej i informować Państwa o istotnych zmianach. Zapraszamy do śledzenia naszej strony i mediów społecznościowych!

 

1 https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r763470774,Projekt-ustawy-o-dodatkowych-przychodach-Narodowego-Funduszu-Zdrowia-Narodowego-.html