Ochratoksyna w żywności – czy to zawsze skutkuje wycofaniem?

Ochratoksyna w żywności – czy to zawsze skutkuje wycofaniem?

Ochratoksyna A (zwana również w skrócie „OTA”) to mykotoksyna. Oddziałuje ona na zdrowie m.in. poprzez toksyczność i działanie rakotwórcze względem nerek oraz bezpośrednie uszkodzenie DNA. Ze względu na niebezpieczne działanie tej substancji rozporządzenie nr 1881/2006 przewiduje najwyższe dopuszczalne limity zanieczyszczenia OTA w konkretnych produktach spożywczych. Nie oznacza to natomiast, że organy urzędowej kontroli żywności nie są uprawnione do pobierania próbek innych jak wymienione produktów w celu zbadania zawartości ochratoksyny A. Co jednak, jeśli zanieczyszczenie OTA pojawi się w rodzaju żywności niewskazanym wprost rozporządzeniem nr 1881/20061 np. w suszonych figach?

W powyższym przypadku wyniki badań należy oceniać w oparciu o ocenę ryzyka. Można w tym celu skorzystać z informacji publikowanych w portalu RASFF. Koniecznie należy również uwzględnić poziom uznawany przez organy za „niebezpieczny” w oparciu o aktualną wiedzę naukową.

Jak wynika z ogólnej zasady prawa żywnościowego wyrażonej art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 178/20022Żaden niebezpieczny środek spożywczy nie może być wprowadzany na rynek.”. Zatem w razie stwierdzenia, że ustalony poziom OTA przekracza limit uznany za bezpieczny wprowadzanie go na rynek jest niegodne z prawem i będzie stanowić podstawę zobowiązania do jego wycofania z obrotu.

Jeżeli w Państwa praktyce rynkowej pojawiają się podobne wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Centrum Prawa Żywnościowego. Pomożemy w ocenie konkretnej sytuacji i doradzimy jak w najlepszy możliwy sposób zarządzić zaistniałą sytuacją.

1 Rozporządzenie Komisji nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.2006.364.5 ze zm.).

ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych

2 Rozporządzenie nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U.UE.L.2002.31.1 ze zm.).

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?