Znak graficzny „Zawiera owady jadalne”

Znak graficzny „Zawiera owady jadalne”

Znak graficzny „Zawiera owady jadalne”

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie MRiRW ws. znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych [1].

Projektowana regulacja wprowadza obowiązkowy znak graficzny dla żywności zawierającej owady jadalne. Proponowane oznaczenie to grafika przedstawiająca owada z rodziny pasikonikowatych z hasłem „Zawiera owady jadalne”. Znak ten ma być umieszczany w pobliżu wykazu składników „na białym polu, w sposób czytelny, zgodny z art. 13 rozporządzenia nr 1169/2011 [2]”.

Projekt rozporządzenia zakłada wejście w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia i przewiduje 6-miesięczny okres przejściowy.

W uzasadnieniu wskazano, że celem nowelizacji rozporządzenia jest zapewnienie jednolitej, graficznej informacji krajowym konsumentom na temat obecności w środkach spożywczych nowej żywności z owadów.

 

Źródło: strona internetowa RCL (Rządowe Centrum Legislacji)

 

[1] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29 ze zm.).

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 304, str. 18 ze zm.).