OCENA PLANOWANYCH ZMIAN W ROZPORZĄDZENIU NR 1169/2011 W KONTEKŚCIE STRATEGII „OD POLA DO STOŁU”

OCENA PLANOWANYCH ZMIAN W ROZPORZĄDZENIU NR 1169/2011 W KONTEKŚCIE STRATEGII „OD POLA DO STOŁU”

W związku z opublikowaną w maju 2020 r. strategią „Od pola do stołu” i „Europejskim Zielonym Ładem” obecnie prowadzone są działania wstępne mające na celu ustalenie potrzeby nowelizacji regulacji unijnych aktów prawnych, aby zapewnić realizację wyznaczonych celów wspólnotowych. W związku z powyższym na stronie Komisji Europejskiej został opublikowany dokument „Wstęp do oceny skutków (inception impact assessment)”1, który podsumowuje rozważane zmiany legislacyjne i ich ewentualne przełożenie na kwestie ekonomiczne, społeczne, administracyjne i środowiskowe.

Aktem prawnym, którego rozważane zmiany były w tym kontekście szczególnie istotne jest rozporządzenie nr 1169/20112. Przewidywane nowelizację miałyby obejmować m.in. ujednolicenie systemów znakowania wartością odżywczą z przodu opakowaniu (tzw. „front-of-pack nutrition labelling” – FOPNL), opracowanie profili żywieniowych (co w konsekwencji wpłynie na stosowanie oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych) oraz możliwość rozszerzenia znakowania krajem pochodzenia na inne produkty (np. mleko, ziemniaki, produkty pozyskane z pomidorów). W zakresie analizy zmian uwzględniona została także ocena przepisów unijnych ustalających zasady oznaczania daty minimalnej trwałości i terminu przydatności do spożycia. Prowadzone badania wskazały bowiem, że konsumenci UE mylą oba wspomniane oznaczenia, co w konsekwencji prowadzi do wysokiego stopnia marnowania żywności.

Co istotne, wstępna ocena skutków ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi wiążącego stanowiska Komisji. Tym samym, jeszcze nierozstrzygnięta pozostaje decyzja, czy inicjatywa będzie kontynuowana i w jakiej formie. Trzeba wziąć pod uwagę, że wszystkie elementy inicjatywy opisane w dokumencie mogą wciąż ulec zmianie.

Zapraszamy do śledzenia strony Centrum Prawa Żywnościowego, gdzie na bieżąco informujemy o istotnych nowościach regulacyjnych dotyczących środków spożywczych i ich znakowania. Zapraszamy również do kontaktu, jeżeli mają Państwo pytania dotyczące wprowadzania żywności do obrotu – pomożemy rozwiać pojawiające się wątpliwości!

 

1 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12748-Setting-of-nutrient-profiles-

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, str. 18—63 ze zm.).