CHRZĄSZCZE JUŻ NIEDŁUGO W NASZYM MENU? POJAWIŁA SIĘ OPINIA NAUKOWA EFSA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA ICH SPOŻYCIA

CHRZĄSZCZE JUŻ NIEDŁUGO W NASZYM MENU? POJAWIŁA SIĘ OPINIA NAUKOWA EFSA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA ICH SPOŻYCIA

Zapotrzebowanie na białko ogromnej populacji ludzkości w zderzeniu z oczekiwaniami zapewnienia przyjaznych środowiskowo rozwiązań stawiają przed nauką i prawem duże wyzwanie. Jedną z możliwych odpowiedzi na postawiony problem jest dopuszczenie jako źródła białka w żywności…owadów, przykłądowo mącznika młynarka. W tym temacie warto wspomnieć, że 13 stycznia 2021 r. na stronach EFSY opublikowana została opinia naukowa urzędu dotycząca bezpieczeństwa spożycia właśnie suszonych larw Tenebrio molitor3Czy to oznacza, że już niedługo zagoszczą one na naszych talerza? Nie jest to wykluczone!

Zgodnie z rozporządzeniem nr 2015/22832, jeżeli dana żywność nie była powszechnie spożywana na terytorium UE przed 15 maja 1997 r., to dla jej zgodnego z prawem wprowadzenia do obrotu powinna być ona przedmiotem postępowania autoryzacyjnego wskazanego w przywołanym rozporządzeniu. W celu podjęcia takiej procedury należy wystąpić z wnioskiem do Urzędu EFSA, który następnie ocenia konieczność przeprowadzenia analizy bezpieczeństwa spożycia danego produktu. W przypadku larw, co do których wnioskodawca zaproponował ich wykorzystanie w całości jako przekąski lub jako składnik żywności, EFSA zadecydowała o konieczności podjęcia takich badań i oceny.

W przywołanej opinii wskazano, że nie ma żadnych obaw dotyczących stabilności larw mącznika, a przedstawione w piśmiennictwie badania toksyczności nie wzbudziły wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa ich spożycia. Co ciekawe podkreślono, że chociaż suszone chrząszcze charakteryzują się wysoką zawartością białka, to jego rzeczywiste poziomy są zazwyczaj przeszacowywane. Zauważono, że spożywanie larw mącznika może wywoływać uczulenie i reakcje alergiczne, szczególnie u osób z alergią na skorupiaki i roztocza. Niemniej, biorąc pod uwagę całokształt zgromadzonych informacji ustalono, że wykorzystanie suszonych larw Tenebrio molitor jest bezpieczne, o ile zachowane zostanie proponowane we wniosku zastosowanie i sugerowana ilość.

W kolejnym kroku, opierając się na opinii naukowej EFSA, Komisja UE powinna przedstawić Stałemu Komitetowi ds. Roślin Zwierząt Żywności i Pasz projekt aktu zmieniającego katalog autoryzowanej nowej żywności tj. rozporządzenia nr 2017/24703. Od stanowiska Komitetu będzie zależała przyszłość opisanych zmian.

Zapraszamy do obserwowania strony Centrum Prawa Żywnościowego, gdzie będziemy śledzić losy procedury autoryzacyjnej larw mącznika. Tymczasem, jeżeli mają Państwo wątpliwości dotyczące tego, czy Państwa produkt nie jest aby przypadkiem „novel food” zapraszamy do kontaktu – odpowiemy na nurtujące Państwa pytania!

 

1 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2021.6343

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (Dz.U. L 327 z 11.12.2015, str. 1—22).

3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 z dnia 20 grudnia 2017 r. ustanawiające unijny wykaz nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 w sprawie nowej żywności (Dz.U. L 351 z 30.12.2017, str. 72—201).

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?