CZY POWSTANIE CENTRALNY REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH?

CZY POWSTANIE CENTRALNY REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH?

Planowane zmiany ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zawierają przepisy tworzące centralny rejestr przedsiębiorców działających na rynku artykułów rolno-spożywczych. Rejestr taki miałby zawierać m.in. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę podmiotu, numer NIP, KRS, REGON czy adresy miejsc produkcji, składowania lub konfekcjonowania artykułów rolno-spożywczych. Rejestr zawierałby także szereg informacji dotyczących zakresu prowadzonej działalności, np. określenie jej przedmiotu, uzyskanych zaświadczeniach, certyfikatach, świadectwach jakości handlowej czy producentach ekologicznych. Co więcej, w niektórych przypadkach przechowywane byłyby także dane osobowe, np. imię, nazwisko oraz numer PESEL/numer paszportu pełnomocników oraz sprawców w przypadku nałożonych kar.

Taki zakres gromadzonych informacji budzi wątpliwości ekspertów, którzy wskazują, że niektóre z powyższych informacji są danymi wrażliwymi i powinny być przechowywane tylko w uzasadnionych przypadkach. Motywy ustanowienia rejestru przedsiębiorców nie przemawiają natomiast za słusznością takich regulacji.

Wątpliwości budzi także gromadzenie danych dotyczących przeprowadzonych przez IJHARS kontroli, wydanych decyzji, zaleceń pokontrolnych czy wniosków o ukaranie skierowanych do sądów oraz sposobie rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. Dodatkowo, projektowana nowelizacja pozwoliłaby w niektórych przypadkach na przechowywanie danych przez okres 25 lat, co także budzi kontrowersje.

Co istotne, planowany art. 12a ust. 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przewiduje, że: „Informacje zawarte w centralnym rejestrze mogą być udostępniane na wniosek sądom, organom ścigania, organom administracji rządowej oraz podmiotom, które mają interes prawny w uzyskaniu informacji z centralnego rejestru […]”. W tym zakresie szczególne zastrzeżenia budzi możliwość udostępnienia danych dotyczących poszczególnych podmiotów osobom trzecim. Powyższa regulacja może bowiem prowadzić do nadużyć.

Jak wynika z treści projektu nowelizacji i jego uzasadnienia gromadzone informacje miałyby służyć celom statystycznym i sprawozdawczym oraz przeprowadzaniu analizy ryzyka na rynku artykułów rolno-spożywczych. Dodatkowo, dane te służyłyby do typowania podmiotów do prowadzenia kontroli oraz oceny ich dotychczasowej działalności. Po raz kolejny podkreślić należy, że zakres gromadzonych informacji, czas ich przechowywania oraz możliwość udostępniania budzi uzasadnione wątpliwości ekspertów. Tak uregulowany zakres pozwoliłby bowiem na przechowywanie oraz udostępnianie informacji w odniesieniu do szczegółowego przebiegu działalności podmiotów oraz danych osobowych niektórych osób. 

Omawiana nowelizacja aktualnie jest wyłącznie projektem, a biorąc pod uwagę negatywne opinie ekspertów wyrażane już na tym etapie nie powinna ona zostać przyjęta w obecnej formie.

Informacje dotyczące projektu, jego treść oraz uzasadnienie znaleźć można pod linkiem:

https://legislacja.gov.pl/projekt/12340104/katalog/12736146#12736146