PLANOWANE ZMIANY W USTAWIE O JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

PLANOWANE ZMIANY W USTAWIE O JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

Pod koniec 2020 r. złożony został projekt nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Projekt ten przewiduje szereg modyfikacji zarówno doprecyzowujących istniejące przepisy, jak i wprowadzających istotne zmiany.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w biuletynie informacji publicznej Rządowego Centrum Legislacji planowana nowelizacja „stanowi przede wszystkim doprecyzowanie i uzupełnienie przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych„, a w szczególności:

  • doprecyzowanie przepisów regulujących zasady kontroli w handlu detalicznym (z uwagi na przejęcie przez IJHARS nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w obrocie detalicznym),
  • doprecyzowanie zagadnień związanych z kontrolą sprzedaży żywności w zakładach żywienia zbiorowego oraz sprzedaży prowadzonej na odległość,
  • dostosowanie funkcjonowania Inspekcji do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony danych osobowych i wprowadzenie przepisów porządkujących wymagania odnoszące się do stosowania przepisów dot. RODO,
  • umożliwienie podawania przez organy IJHARS do publicznej wiadomości informacji o wynikach kontroli (z pominięciem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i innych informacji podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów).

Z istotniejszych zmian, które przewidziane są w projekcie nowelizacji przywołać należy, np. wskazanie możliwości pobierania przez organy IJHARS próbek do kontroli oznakowania, umożliwienie organom IJHARS wykonywania fotografii kontrolowanych artykułów rolno-spożywczych czy rozszerzenie możliwości znakowania środków spożywczych informacją „Produkt polski” (projekt przewiduje możliwość zamieszczenia takiej informacji w oznakowaniu wody mineralnej, wody źródlanej, wody stołowej i soli).

W omawianym dokumencie zawarte zostały także definicje „zakupu kontrolnego” i „sprzedaży na odległość„. Według jego treści zakup kontrolny to „nabycie artykułu rolno-spożywczego w celu kontroli w zakresie jakości handlowej artykułu rolno¬ spożywczego bez ujawniania tożsamości pracownika Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno¬-Spożywczych„, a sprzedaż na odległość zdefiniowana została jako „wprowadzanie do obrotu artykułów rolno- spożywczych w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość […]„. Projekt nowelizacji ustawy zawiera także Rozdział 4a (dotychczas nieistniejący) w całości poświęcony kontroli sprzedaży na odległość. Rozdział ten stanowi specyficzne regulacje przewidziane dla sprzedaży na odległość.

Kolejną znaczącą zmianą jest umożliwienie uzyskania pomocy Policji w toku kontroli prowadzonych przez organy IJHARS. Projekt nowelizacji przewiduje, że organy te w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, iż w toku kontroli natrafią na opór utrudniający lub uniemożliwiający przeprowadzenie kontroli, będą mogły zwrócić się o pomoc do Policji lub straży gminnej (miejskiej). W takim przypadku właściwy miejscowo komendant Policji lub straży gminnej (miejskiej) zobligowany będzie do zapewnienia pomocy.

Informacje dotyczące projektu, jego treść oraz uzasadnienie znaleźć można TUTAJ