PLANOWANE ZMIANY W USTAWIE O JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

PLANOWANE ZMIANY W USTAWIE O JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

Pod koniec 2020 r. złożony został projekt nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Projekt ten przewiduje szereg modyfikacji zarówno doprecyzowujących istniejące przepisy, jak i wprowadzających istotne zmiany.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w biuletynie informacji publicznej Rządowego Centrum Legislacji planowana nowelizacja „stanowi przede wszystkim doprecyzowanie i uzupełnienie przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych„, a w szczególności:

  • doprecyzowanie przepisów regulujących zasady kontroli w handlu detalicznym (z uwagi na przejęcie przez IJHARS nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w obrocie detalicznym),
  • doprecyzowanie zagadnień związanych z kontrolą sprzedaży żywności w zakładach żywienia zbiorowego oraz sprzedaży prowadzonej na odległość,
  • dostosowanie funkcjonowania Inspekcji do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony danych osobowych i wprowadzenie przepisów porządkujących wymagania odnoszące się do stosowania przepisów dot. RODO,
  • umożliwienie podawania przez organy IJHARS do publicznej wiadomości informacji o wynikach kontroli (z pominięciem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i innych informacji podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów).

Z istotniejszych zmian, które przewidziane są w projekcie nowelizacji przywołać należy, np. wskazanie możliwości pobierania przez organy IJHARS próbek do kontroli oznakowania, umożliwienie organom IJHARS wykonywania fotografii kontrolowanych artykułów rolno-spożywczych czy rozszerzenie możliwości znakowania środków spożywczych informacją „Produkt polski” (projekt przewiduje możliwość zamieszczenia takiej informacji w oznakowaniu wody mineralnej, wody źródlanej, wody stołowej i soli).

W omawianym dokumencie zawarte zostały także definicje „zakupu kontrolnego” i „sprzedaży na odległość„. Według jego treści zakup kontrolny to „nabycie artykułu rolno-spożywczego w celu kontroli w zakresie jakości handlowej artykułu rolno¬ spożywczego bez ujawniania tożsamości pracownika Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno¬-Spożywczych„, a sprzedaż na odległość zdefiniowana została jako „wprowadzanie do obrotu artykułów rolno- spożywczych w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość […]„. Projekt nowelizacji ustawy zawiera także Rozdział 4a (dotychczas nieistniejący) w całości poświęcony kontroli sprzedaży na odległość. Rozdział ten stanowi specyficzne regulacje przewidziane dla sprzedaży na odległość.

Kolejną znaczącą zmianą jest umożliwienie uzyskania pomocy Policji w toku kontroli prowadzonych przez organy IJHARS. Projekt nowelizacji przewiduje, że organy te w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, iż w toku kontroli natrafią na opór utrudniający lub uniemożliwiający przeprowadzenie kontroli, będą mogły zwrócić się o pomoc do Policji lub straży gminnej (miejskiej). W takim przypadku właściwy miejscowo komendant Policji lub straży gminnej (miejskiej) zobligowany będzie do zapewnienia pomocy.

Informacje dotyczące projektu, jego treść oraz uzasadnienie znaleźć można TUTAJ

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?