OZNAKOWANIE „DOBROSTANPLUS”

OZNAKOWANIE „DOBROSTANPLUS”

W projekcie nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przewidywane jest wprowadzenie oznakowania „DobrostanPlus„. Zgodnie art. 1 pkt 4 ww. projektu w nowelizowanej ustawie dodany zostanie art. 7c w całości poświęcony temu zagadnieniu. Na jego podstawie podmioty realizujące działania „Dobrostan zwierząt” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 będą mogły zastosować znakowanie „DobrostanPlus„.

W przypadku produktów nieprzetworzonych umieszczenie omawianej informacji możliwe będzie więc, jeśli w odniesieniu do zwierząt, z których lub od których zostały one pozyskane, realizowane było działanie „Dobrostan zwierząt„. W przypadku produktów przetworzonych zastosowanie oznakowania „DobrostanPlus” możliwe będzie natomiast w sytuacji, gdy co najmniej 75% łącznej masy wszystkich składników w czasie ich użycia do wyprodukowania danego środka spożywczego (nie licząc masy wody użytej do jego produkcji) spełnia powyższe warunki określone dla produktów nieprzetworzonych. Jeśli więc co najmniej 75% łącznej masy wszystkich składników w czasie ich użycia do wyprodukowania przetworzonego środka spożywczego pozyskane będzie ze zwierząt lub od zwierząt, w odniesieniu do których realizowane było działanie „Dobrostan zwierząt” to, w przypadku wejścia w życie omawianego projektu nowelizacji, możliwe będzie zastosowanie dla tego produktu oznakowania „DobrostanPlus„.

Dodatkowo, w kontekście możliwości zastosowanie znaku „DobrostanPlus” podkreślić należy, że konieczne będzie uzyskanie w tym celu zaświadczenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeśli chodzi natomiast o formę zastosowania oznakowania „DobrostanPlus” warto zaznaczyć, że planowana nowelizacja przewiduje wprowadzenie jednolitej grafiki, która zawarta będzie w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „DobrostanPlus„.

Za cel analizowanych planowanych zmian uznać należy umożliwienie podmiotom przekazania informacji o warunkach podwyższonego dobrostanu utrzymywania zwierząt, a więc niejako wyróżnienie produktów na rynku. W uzasadnieniu oraz dodatkowej dokumentacji dotyczącej projektu nowelizacji przeczytać można o przewidywanych konsekwencjach jakie wiążą się z jej wprowadzeniem. W zakresie oznakowania „DobrostanPlus” wskazano, że pozwoli ono „na to, aby z jednej strony konsumenci mieli świadomość, że produkty, które kupują pochodzą od zwierząt utrzymywanych w warunkach podwyższonego dobrostanu, a z drugiej umożliwi otrzymywanie przez rolników adekwatnej do tej jakości ceny.„, a także „Zmiany wprowadzone w zakresie możliwości znakowania artykułów rolno-spożywczych informacją „DobrostanPlus” pozytywnie wpłyną na konkurencyjność polskich gospodarstw oraz na ich sytuację finansową.”.

W tym miejscu podkreślić należy także, że omawiane oznakowanie będzie dobrowolne. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji zostało ono porównane do stosowanego już oznakowania „Produkt Polski„.

Podsumowując powyższą analizę oraz oceniając planowane zmiany właściwe wydaje się uznanie, że oznakowanie „DobrostanPlus” może okazać się pomocne w przypadku dokonywania decyzji zakupowych przez konsumentów, dla których istotny jest dobrostan zwierząt oraz takich, którzy chcą sięgać po produkty wysokiej jakości. Znakowanie takie z pewnością uzasadni też wyższą cenę niektórych produktów.

Informacje dotyczące projektu, jego treść oraz uzasadnienie znaleźć można TUTAJ