CZY W KONTEKŚCIE DEKLARACJI ALERGENÓW NA ETYKIECIE POWINNIŚMY SIĘ KIEROWAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE WYKAZEM SUBSTANCJI ZAWARTYM W ZAŁĄCZNIKU II ROZPORZĄDZENIA NR 1169/2011? NA CO POWINNIŚMY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ?

CZY W KONTEKŚCIE DEKLARACJI ALERGENÓW NA ETYKIECIE POWINNIŚMY SIĘ KIEROWAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE WYKAZEM SUBSTANCJI ZAWARTYM W ZAŁĄCZNIKU II ROZPORZĄDZENIA NR 1169/2011? NA CO POWINNIŚMY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ?

Zgodnie z rozporządzeniem nr 1169/2011 na etykiecie produktu spożywczego obowiązkowym jest deklarowanie składników mogących wywołać alergie lub reakcji nietolerancji pokarmowej (z odpowiednim wyróżnieniem czcionki). Oczywiście sposób deklaracji alergenów na poszczególnych produktach może się różnić, w zależności od przypadku (obecny wykaz składników; brak wykazu składników; żywność nieopakowana). Jest to jednak odrębny temat.

Lista substancji powodujących alergie lub reakcje nietolerancji znajduje się w załączniku II ww. rozporządzenia.  Są to: zboża zawierające gluten, skorupiaki, jaja, ryby, orzeszki ziemne, soja, mleko, orzechy, seler, gorczyca, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, łubin, mięczaki, a także ich produkty pochodne.

Niemniej jednak należy mieć na uwadze, iż załącznik II przewiduje pewne wyjątki od poszczególnych grup składników alergennych. Dla przykładu w odniesieniu do ryb, za substancje alergenne nie powinno się uważać żelatyny rybnej stosowanej jako nośnik preparatów zawierających witaminy lub karotenoidy oraz żelatyny rybnej lub karuku stosowanych jako środki klarujące do piwa i wina. W związku z tym, zanim zdecydujemy się zadeklarować na etykiecie dany składnik produktu jako alergen, w pierwszej kolejności warto upewnić się czy w świetle załącznika II nie stanowi on wyjątku od danej kategorii substancji powodujących alergie lub nietolerancję pokarmową.

Dodatkowo, należy mieć na uwadze, iż lista alergenów znajdująca się w załączniku II nie jest listą „zamkniętą”. Ww. rozporządzenie przewiduje bowiem możliwość aktualizacji tego załącznika. Wynika to z możliwości pojawienia się nowych doniesień naukowych o reakcjach alergicznych bądź nietolerancjach pokarmowych wywoływanych przez daną substancję.

Nie zapominajmy również o przepisach odrębnych. W rozporządzeniu nr 2017/2470 ustanawiającym unijny wykaz nowej żywności znajdują się niektóre składniki, po spożyciu których zaobserwowano możliwe wystąpienie reakcji alergicznych. Są to:

  • „białko rzepakowe” – możliwa reakcja alergiczna u uczulonych na gorczycę i produkty pochodne
  • „wyciąg z korzeni trzech ziół (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. i Angelica gigas Nakai)- nie powinny spożywać osoby z alergią na seler.

Produkty zawierające ww. składniki należy oznakować w odpowiedni sposób, zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w ww. rozporządzeniu.

 

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz.U.UE.L.2011.304.18 z dnia 2011.11.22  ze zm.).
  2. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 z dnia 20 grudnia 2017 r. ustanawiające unijny wykaz nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 w sprawie nowej żywności (Dz.U. UE L 351 z dnia 30.12.2017 r. ze zm.).