NOWA USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NIEUCZCIWEMU WYKORZYSTANIU PRZEWAGI KONTRAKTOWEJ W OBROCIE PRODUKTAMI ROLNYMI I SPOŻYWCZYMI JUŻ W MAJU 2021 R.

NOWA USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NIEUCZCIWEMU WYKORZYSTANIU PRZEWAGI KONTRAKTOWEJ W OBROCIE PRODUKTAMI ROLNYMI I SPOŻYWCZYMI JUŻ W MAJU 2021 R.

Trwają prace nad nową ustawą o przeciwdziałaniu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Przepisy ustawy mają na celu transponowanie unijnej dyrektywy nr 2019/633 w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych do polskiego porządku prawnego. Zgodnie z przepisami dyrektywy, krajowe przepisy muszą zostać przyjęte i opublikowane do dnia 1 maja 2021 r., natomiast stosowanie przepisów musi rozpocząć się najpóźniej w dniu 1 listopada 2021 r.

Przepisy mają za zadanie uporządkować praktyki obecne na rynku artykułów rolno-spożywczych poprzez m.in. zobowiązanie Państw Członkowskich do ustanowienia bezwzględnego  zakazu stosowania co najmniej praktyk wymienionych w art. 3 ust. 1 dyrektywy. Do ww. praktyk zalicza się m.in., dokonywanie opóźnionych płatności przez nabywcę, anulowanie zamówienia łatwo psujących się produktów rolnych i spożywczych z tak krótkim wyprzedzeniem, jednostronne zmiany warunków umowy dostawy produktów rolnych i spożywczych w zakresie częstotliwości, sposobu realizacji, miejsca, terminu lub wielkości ogólnego zaopatrzenia lub pojedynczych dostaw produktów rolnych i spożywczych, standardów jakości, warunków płatności lub cen. Art. 3 ust. 2 wymienia praktyki rynkowe, które są dozwolone pod warunkiem, że zostały uwzględnione w umowie pomiędzy stronami (nabywcą i dostawcą produktów) i zostały zaakceptowane przez obie strony jako dozwolone. Stosowanie się do ww. zakazów ma być egzekwowane przez właściwe organy kontrolne.

Warto więc, aby przedsiębiorcy zapoznali się z treścią projektowanych przepisów tak, by zawczasu ocenić, czy stosowane przez nich praktyki rynkowe nie będą kwalifikować się jako zakazane w rozumieniu przepisów dyrektywy i tym samym uniknąć negatywnych konsekwencji prawno-finansowych, gdyż jak możemy wyczytać z art. 6 dyrektywy organy kontrole uprawnione będą do: „nakładania na sprawcę naruszenia grzywny lub wszczynania postępowania w celu nałożenia na sprawcę naruszenia grzywny i innych równie skutecznych sankcji oraz zastosowania środków tymczasowych, zgodnie z przepisami i procedurami krajowymi”.

Z treścią dyrektywy można zapoznać się TUTAJ