Zmiana rozporządzenia nr 1169/2011 w zakresie informacji na etykiecie alkoholu może nas czekać już niedługo

Zmiana rozporządzenia nr 1169/2011 w zakresie informacji na etykiecie alkoholu może nas czekać już niedługo

W związku z przyjętym 3 lutego 2021 r. przez Komisję Europejską „Europejskim Planem Walki z Rakiem”1, uwzględniającym działania nakierunkowane na ograniczenie szkodliwego spożycia alkoholu Komisja UE zaproponowała wprowadzenie obowiązkowego podawania wykazu składników i informacji o wartości odżywczej na etykietach wszystkich napojów alkoholowych. Jak wskazuje Komisja UE w dokumencie „Inception impact assessment”2 planowana zmiana miałaby zostać wdrożona w czwartym kwartale 2022 r. Warto wspomnieć, że rozważane są trzy scenariusze działań regulacyjnych:

    • pozostawienie informowania konsumenta o wykazie składników i wartości odżywczej na etykiecie napojów alkoholowych lub w inny sposób na zasadzie dobrowolności, a jeżeli informacja o wartości odżywczej jest umieszczona na etykiecie, może być ona ograniczona do wartości energetycznej; w przypadku wina i aromatyzowanych produktów winiarskich wymagane będzie prawdopodobnie obowiązkowe uwzględnienie na etykiecie wykazu składników i informacji o wartości odżywczej;
    • nakazanie obowiązkowego podania wykazu składników i informacji o wartości odżywczej dla wszystkich napojów alkoholowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji dozwolonych do przekazania konsumentowi poza etykietą;
    • zobowiązanie do zawarcia na etykiecie wykazu składników i informacji o wartości odżywczej dla wszystkich napojów alkoholowych.

Dla przypomnienia, obecnie w oparciu o art. 16 ust. 4 rozporządzenia nr 1169/20113 napoje o zawartości alkoholu wyższej niż 1,2% objętościowo są zwolnione z obowiązku wskazania na etykiecie wartości odżywczej. Dodatkowo w przypadku takich produktów co do zasady nie znajduje zastosowania obowiązek podania wykazu składników.

Niemniej zarówno informacja o wartości odżywczej, jak i wykaz składników mogą zostać podane dobrowolnie. Jako ciekawostkę można wskazać, że poszczególne branże przemysłu napojów alkoholowych podążając za potrzebami konsumentów zdecydowały się do wprowadzenia samoregulacji w opisanym wyżej zakresie. Przykładem może być porozumienie stworzone z inicjatywy stowarzyszenia The Brewers of Europe4, do którego należy Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie.

Centrum Prawa Żywnościowego na bieżąco śledzi najnowsze projekty zmian w prawie żywnościowym. Na kanałach znajdą Państwo również informacje dotyczące procesu legislacyjnego zmian w rozporządzeniu nr 1169/2011. Zapraszamy do śledzenia naszych kanałów społecznościowych, aby pozostać na bieżąco z aktualnościami z rynku produktów spożywczych!

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_pl

2 https://www.cibum.gr/media/attachments/2021/06/26/change1169_2011.pdf

3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz.U. L  304 z 22.11.2011, str. 18-63 ze zm.).

4  https://beerwisdom.eu/; https://brewersofeurope.org/site/media-centre/post.php?doc_id=975

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?