Czy to aby na pewno „konfitura”?

Czy to aby na pewno „konfitura”?

Zdarza się, że w oznakowaniu swoich produktów producenci (często nieświadomie) nadużywają takich określeń jak „konfitura”, „dżem” czy „marmolada”. Powodem jest brak świadomości, że takie produkty (stosowane również jako składniki środków spożywczych) muszą odpowiadać ściśle określonym wymaganiom w zakresie jakości handlowej – na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych1.

Ponadto należy podkreślić, że dyrektywa 2001/113/WE2, na podstawie której opracowano przywołane rozporządzenie, nie obejmuje niektórych produktów ujętych w rozporządzeniu. Dotyczy to m.in. produktów o nazwie \”konfitura\”, \”konfitura ekstra\” czy „powidła śliwkowe”. Te produkty występują tylko w polskim rozporządzeniu (zostały dopisane do wymagań przeniesionych z dyrektywy i notyfikowane do Komisji Europejskiej). Zatem użycie tych nazw dla produktów lub surowców wyprodukowanych w innych państwach członkowskich UE lub krajach trzecich może okazać się nieuzasadnione. W takim wypadku istnieje realne ryzyko zakwestionowania oznakowania środka spożywczego jako wprowadzającego w błąd co do rzeczywistego rodzaju lub składu produktu (naruszenie art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 1169/20113), a także naruszającego przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych4.

Warto zatem każdorazowo zweryfikować, czy stosowane nazwy produktów lub składników nie narażają producenta na zakwestionowanie oznakowania i koszty związane z koniecznością zmiany etykiet.

Służymy pomocą i zachęcamy do kontaktu, jeśli potrzebują Państwo wsparcia w tym zakresie!

1 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych (Dz. U. Nr 143, poz. 1398 ze zm.).

2 Dyrektywa Rady 2001/113/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnosząca się do dżemów owocowych, galaretek i marmolady oraz słodzonego purée z kasztanów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 10, str. 67 ze zm.).

3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 paśdziernika 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 304, str. 18 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29 ze zm.).