Czy czekają nas szczegółowe przepisy ws. maksymalnych limitów witamin i składników mineralnych w suplementach diety?

Czy czekają nas szczegółowe przepisy ws. maksymalnych limitów witamin i składników mineralnych w suplementach diety?

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia1 „poziom zawartości witamin i składników mineralnych oraz innych substancji w suplementach diety zapewnia, że zwykłe stosowanie suplementu diety zgodnie z informacją zamieszczoną w oznakowaniu będzie bezpieczne dla zdrowia i życia człowieka„. Jest to jednak stwierdzenie dosyć niejasne. Nieco dokładniejsze wytyczne zostały ujęte w rozporządzeniu ws suplementów diety2. Zgodnie z nim ilość witamin i składników mineralnych obecnych w suplementach diety w zalecanej dziennej porcji powinien uwzględniać: górne bezpieczne poziomy witamin i składników mineralnych ustalone na podstawie naukowej oceny ryzyka, w oparciu o ogólnie akceptowane dane naukowe, uwzględniając zmienne stopnie wrażliwości różnych grup konsumentów, spożycie witamin i składników mineralnych wynikające z innych śródeł diety oraz zalecane spożycie witamin i składników mineralnych dla populacji. Wciąż jednak nie uzyskujemy dokładnych wartości, które należy przyjąć za maksymalne. w tym kontekście warto wspomnieć o uchwałach Zespołu ds. Suplementów Diety przy GIS3, które chociaż nie stanowią przepisów prawa, podają górne limity wybranych substancji. Są to wytycznie powszechnie stosowane przez organy inspekcji.

Niedługo jednak wszystko może ulec zmianie, ponieważ na poziomie unijnym dyskutowane jest ustanowienie rozporządzeniem wspólnych dla Państw członkowskich kryteriów ilościowych witamin i składników mineralnych w suplementach. Trzeba zauważyć, że w środowisku pomysł ten jest krytykowany ze względu na niejednakowe nawyki i zapotrzebowania żywieniowe Europejczyków. Może być to również ogromnie wyzwanie dla przedsiębiorców, którzy w świetle przyszłych wytycznych będą zobowiązani do dopasowania składów oferowanych produktów.

W tym kontekście warto poddać analizie stanowiska poszczególnych krajów w odpowiedzi na dokument stanowiący punkt wyjścia do dyskusji o nowej regulacji („Discussion Paper on the setting of maximum and minimum amounts for vitamins and minerals in foodstuffs„). Poszczególne odpowiedzi dostępne są na oficjalnej stronie Komisji UE4. Szczególnie ciekawe okazuje się opracowanie polskie, które można uznać za nakreślenie kierunku coraz bardziej szczegółowego nadzoru i regulacji rynku suplementów oraz żywności wzbogacanej. z drugiej jednak strony, jak wprost wspomniano w odpowiedzi, „żywność wzbogacana i suplementy diety są spożywane w Europie od kilku dziesięcioleci i nie stanowią w świetle dotychczasowych badań zagrożenia zdrowotnego przy obecnym poziomie spożycia„. Nie jest zatem jednoznaczne, czy dodatkowe obostrzenia rzeczywiście są potrzebne.

Centrum Prawa Żywnościowego na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach i informuje Państwa o istotnych zmianach. Zapraszamy do obserwowania naszej strony oraz mediów społecznościowych!

 

1 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2020.2021 ze zm.).

2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 paśdziernika 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (Dz.U.2018.1951).

3 https://www.gov.pl/web/gis/zespol-do-spraw-suplementow-diety

4 https://ec.europa.eu/food/safety/labelling-and-nutrition/food-supplements/responses_en