Polski ład – ułatwienia w prowadzeniu przez rolników rolniczego handlu detalicznego

Polski ład – ułatwienia w prowadzeniu przez rolników rolniczego handlu detalicznego

Obecnie trwają konsultacje publiczne w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego. Wśród projektowanych zmian m.in. zwiększenie obszaru dostaw żywności wyprodukowanej w ramach RHD do terenu całego kraju.

W projekcie ustawy proponuje się zmianę ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projektowane zmiany wynikają z założeń przyjętych w dokumencie rządowym ,,Polski Ład”, w którym zawarto m.in. inicjatywę „Uwolnienie rolniczego handlu detalicznego (RHD)”.

Proponowane projektem zmiany ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia:

    • zwiększenie obszaru, na którym mogą być prowadzone dostawy żywności wyprodukowanej w ramach RHD do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego do terytorium całego kraju;
    • zniesienie maksymalnych limitów żywności zbywanej w ramach RHD w odniesieniu do sprzedaży żywności konsumentom finalnym i pozostawienie tych limitów wyłącznie w odniesieniu do dostaw do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego;
    • doprecyzowanie kwestii pochodzenia składników wykorzystywanych do produkcji żywności w ramach RHD poprzez zmianę definicji pojęcia „rolniczy handel detaliczny”.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ma ulec zmianie kwota, do której przychody ze sprzedaży w ramach RHD są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych – z 40 tysięcy kwota ta ma wzrosnąć do 100 tysięcy.

Zmiana w opodatkowaniu ograniczy liczbę osób zobowiązanych do składania pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy oraz umożliwi pozyskiwanie wyższych dochodów przez producentów rolnych pozyskujących przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych.

Projekt ustawy dostępny jest TUTAJ.