Węglowodany ogółem vs. przyswajalne

Węglowodany ogółem vs. przyswajalne

Deklaracja wartości odżywczej na etykietach środków spożywczych jest ściśle uregulowana przepisami rozporządzenia nr 1169/20111. Wymogi w tym zakresie regulują nie tylko elementy obowiązkowe i dobrowolne do wskazywania, ale również sposób ich prezentacji.

Składniki odżywcze deklarowane w ramach wartości odżywczej zostały konkretnie zdefiniowane w załączniku I przywołanego rozporządzenia. Warto w tym miejscu zwrócić szczególną uwagę na definicję węglowodanów, ponieważ zdarza się, że na etykietach zawartość tego składnika odżywczego jest deklarowana niepoprawnie:

„węglowodany” oznaczają wszelkie węglowodany, które podlegają procesom metabolizmu w organizmie człowieka, łącznie z alkoholami wielowodorotlenowymi”.

Zgodnie z powyższą definicją na etykietach powinny być deklarowane tzw. węglowodany przyswajalne. Jest to o tyle istotne, że w ogólnodostępnych tabelach wartości odżywczej żywności często podana jest zawartość tzw. węglowodanów ogółem, która nie może być bezpośrednio przeniesiona na etykiety. Podobnie w przypadku wyników badań laboratoryjnych – jeśli na raporcie z badań podana została zawartość węglowodanów ogółem, wymaga ona odpowiedniej korekty przed deklaracją na etykiecie.

Otóż na węglowodany ogółem składają się nie tylko węglowodany przyswajalne, ale również błonnik pokarmowy, który nie jest objęty definicją węglowodanów w rozumieniu załącznika I rozporządzenia nr 1169/2011. Zatem, jeśli producent dysponuje jedynie informacją o zawartości węglowodanów ogółem, to dopiero po pomniejszeniu jej o zawartość błonnika pokarmowego, może zamieścić otrzymaną wartość w tabeli wartości odżywczej na etykiecie.

Warto mieć również świadomość, że niepoprawnie zadeklarowana zawartość węglowodanów bezpośrednio przekłada się na błędnie wyliczoną wartość energetyczną środka spożywczego. Dodatkowo sprawa prawidłowego wyliczenia wartości energetycznej komplikuje się w sytuacji, kiedy produkt zawiera poliole (alkohole wielowodorotlenowe), które – chociaż zalicza się do węglowodanów – mają inny przelicznik energetyczny.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w zakresie deklaracji wartości odżywczej środków spożywczych – jesteśmy do Państwa dyspozycji i zachęcamy do kontaktu!

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 304, str. 18 ze zm.).

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?