Kiedy dozwolonym będzie pominięcie dodatków do żywności w wykazie składników środka spożywczego?

Kiedy dozwolonym będzie pominięcie dodatków do żywności w wykazie składników środka spożywczego?

Odpowiedź na pytanie dotyczące możliwości pominięcia niektórych dodatków do żywności w wykazie składników produktu gotowego, znajdujemy w art. 20 lit. b) rozporządzenia nr 1169/2011.

Zgodnie z ww. przepisem dodatki do żywności mogą być pominięte w wykazie składników produktu gotowego w następujących przypadkach:

  • gdy ich obecność w danym środku spożywczym wynika wyłącznie z faktu, że były zawarte w którymś ze składników produktu gotowego i znalazły się w nim zgodnie z tzw. „zasadą przenoszenia” (a nie zostały dodane celowo) – pod warunkiem, że nie pełnią żadnej funkcji technologicznej w produkcie gotowym,
  • gdy stosowane są jako substancje pomocnicze w przetwórstwie.

Na uwadze należy mieć jednak, iż powyższe odstępstwo nie będzie miało zastosowania dla dodatków do żywności będących alergenami. Jak wskazuje bowiem ww. przepis, odstępstwo to stosuje się „bez uszczerbku dla art. 21”, który to nakłada obowiązek oznaczania alergenów w wykazie składników.

W związku z tym, weryfikując dla przykładu obowiązek deklarowania w wykazie składników „dwutlenku siarki” (będącego alergenem), który w produkcie gotowym znalazł się na zasadzie przenoszenia/stosowany jest jako substancja pomocnicza w przetwórstwie i nie pełni w produkcie gotowym żadnej funkcji technologicznej – wówczas dodatkowo pod uwagę należałoby wziąć całkowitą zawartość dwutlenku siarki w produkcie gotowym (jak wskazuje bowiem zał. II pkt 12 rozp. 1169/2011 „dwutlenek siarki” stanowi alergen w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 ).

Zachęcamy do kontaktu, jeśli mają Państwo wątpliwości związane z możliwością pominięcia dodatku do żywności w swoim produkcie.

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?