Czy etykiety peel-off mogą być stosowane?

Czy etykiety peel-off mogą być stosowane?

Stosowanie etykiety typu peel-off (etykiet w formie odklejanej) budzi liczne wątpliwości. Przede wszystkim, przedsiębiorcy obawiają się, czy takie oznakowanie spełnia wymagania dotyczące dostępności i czytelności obowiązkowych informacji o produkcie.

W tej kwestii wypowiedział się WSA w Rzeszowie w wyroku z dnia 1 lutego 2023 r. Wyrok ten dotyczy decyzji, w której organ nakazał m.in. zapewnienie prawidłowego etykietowania pojedynczej ampułki suplementu diety poprzez modyfikację etykiety, w taki sposób, aby dane szczegółowe, których podanie jest obowiązkowe znajdowały się na wierzchniej części etykiety. Zdaniem organu, wszystkie obowiązkowe informacje powinny znaleźć się na zewnętrznej stronie etykiety. Podanie na wierzchniej warstwie etykiety informacji o tym, że obowiązkowe informacje dostępne są w dalszej części etykiety warstwowej nie jest natomiast wystarczające. Zdaniem organu, informacje podane w ten sposób należy uznać za zasłonięte/ukryte.

Strona nie zgodziła się ze stanowiskiem organu i wniosła skargę do WSA podnosząc m.in., że na etykiecie peel-off pojedynczej ampułki produktu umieszczono strzałkę oraz informację, że składniki, porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia, ostrzeżenia i ważne informacje znajdują się w dalszej części etykiety warstwowej.

WSA przychylił się do twierdzeń strony i uznał, że art. 12 rozporządzenia nr 1169/20111 reguluje ogólny wymóg co do łatwej dostępności informacji na temat żywności, które muszą znajdować się bezpośrednio na opakowaniu lub na załączonej do niego etykiecie. W ocenie sądu, zamieszczenie na wierzchniej warstwie etykiety sformułowania: „składniki, porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia, inne ostrzeżenia i ważne informacje znajdują się w dalszej części etykiety warstwowej! Zapoznaj się z całością etykiety”, a także znak graficzny sugerujący odklejenie etykiety są wystarczające i spełniają wymóg przekazania obowiązkowych informacji.

Zdaniem WSA samo zastosowanie etykiety typu peel-off nie powoduje, że obowiązkowe informacje zostały zasłonięte lub ukryte. WSA podkreślił, że: „W przypadku gdy producent w sposób wyraźny, na zewnętrznej warstwie etykiety informuje, jakiego rodzaju informacje obowiązkowe znajdują się na kolejnej warstwie tej samej etykiety, zwracając jeszcze uwagę przez zamieszczenia wykrzyknika, to nie można postawić zarzutu ukrywania, czy też zasłaniania informacji obowiązkowych.” WSA uznał, że: „Z przypadkiem ukrycia lub zasłonięcia informacji będziemy więc mieć do czynienia w sytuacji uniemożliwienia zapoznania się z daną informacją w wyniku celowego działania, zmierzającego do takiego umieszczenia informacji, które nie będzie pozwalało na zapoznanie się z nią w wyniku standardowego zaznajomienia się z treścią etykiety danego produktu.”

Dodatkowo, w uzasadnieniu wyroku sąd zauważył, że art. 13 ust. 5 rozporządzenia 1169/2011 wskazuje, jakie informacje muszą znajdować się w jednym polu widzenia. Tym samym, nie wszystkie informacje obowiązkowe są objęte tym wymogiem. Z treści przepisów prawa nie wynika konieczność umieszczenia wszystkich informacji obowiązkowych na jednej warstwie etykiety.

Co do zasady, możliwe jest więc zastosowanie etykiety typu peel-off. Warunkiem takiego oznakowania produktu jest odpowiednie poinformowanie konsumenta o informacjach, jakie znajdują się w kolejnych warstwach etykiety.

 

Wyrok z uzasadnieniem znajduje się pod linkiem:

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2F66A14486

 

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 304, str. 18 ze zm.).

 

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?