Czy koniecznym jest doprecyzowywanie w wykazie składników jaki rodzaj skrobi występuje w produkcie?

Czy koniecznym jest doprecyzowywanie w wykazie składników jaki rodzaj skrobi występuje w produkcie?

Zgodnie z zał. VII cz. B pkt 4 rozporządzenia nr 1169/2011 skrobie oraz skrobie modyfikowane na drodze fizycznej lub enzymatycznej mogą być deklarowane pod ogólną nazwą „skrobia” bez konieczności doprecyzowywania z jakiego materiału źródłowego pochodzą.

To na co należy jednak zwrócić uwagę to fakt, iż omawiany przepis dotyczy wyłącznie skrobi oraz skrobi modyfikowanych na drodze fizycznej lub enzymatycznej, które nie pochodzą z substancji będących alergenami w świetle zał. II ww. rozporządzenia. Zatem przykładowo, w przypadku skrobi kukurydzianej czy ziemniaczanej wystarczającym będzie zastosowanie deklaracji „skrobia”, natomiast w przypadku skrobi pszennej koniecznym już będzie doprecyzowanie, iż jest to „skrobia pszenna – gdzie słowo „pszenna” powinno być wyróżnione jako nazwa alergenu.

Odnosząc się natomiast do skrobi, których omawiany przepis nie dotyczy (skrobie modyfikowane na drodze innej niż fizyczna czy enzymatyczna), odpowiednią deklaracją w wykazie składników będzie „skrobia modyfikowana” przy założeniu, że dana skrobia spełnia definicję „skrobi modyfikowanej”, która określona została w załączniku I do rozporządzenia nr 1333/2008, tj.:

„skrobie modyfikowane” to substancje otrzymane w wyniku jednego lub większej ilości zabiegów chemicznych na skrobiach spożywczych, które mogły być wcześniej podane zabiegom fizycznym lub działaniu enzymów, i mogą być rozcieńczone lub odbarwione kwasem lub ługiem;”.

Tutaj analogicznie jak w przypadku standardowej skrobi, wskazywanie w nazwie materiału źródłowego skrobi będzie koniecznie wyłącznie w przypadku skrobi modyfikowanych pochodzących z substancji alergennych.