Czy „wstrzymanie wprowadzania produktu” to to samo co „wycofanie produktu z obrotu”?

Czy „wstrzymanie wprowadzania produktu” to to samo co „wycofanie produktu z obrotu”?

Wprowadzając na rynek produkty objęte wymogiem notyfikacji przedsiębiorcy muszą mieć świadomość ryzyka wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W czasie jego trwania – na co wskazuje art. 32 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia[1] – właściwy państwowy powiatowy lub graniczny inspektor sanitarny posiada kompetencję do wydania decyzji o czasowym wstrzymaniu wprowadzania środka spożywczego do obrotu lub wycofania go z obrotu do czasu zakończenia postępowania.

Problematyczne okazuje się jednak jak należy rozumieć wskazane w przepisie „wstrzymanie wprowadzania produktu”. Powszechnym jest bowiem rozciąganie przez Inspekcję Sanitarną tego pojęcia także na obowiązek poinformowania odbiorców o zakazie sprzedaży danego produktu (tj. objęcie wstrzymaniem sprzedaży dalszych podmiotów w łańcuchu dystrybucji, które nie są adresatem decyzji). Czy takie działanie organu jest prawidłowe?

Jak rozstrzygnął Wojewódzki Inspektor Sanitarny w jednej z prowadzonych przez Nas spraw, powyższa interpretacja jest niezgodna z przepisami. „Wstrzymanie wprowadzania produktu” nie jest bowiem tożsame znaczeniowo z „wycofaniem produktu z obrotu”.

Zgodnie z decyzją organu Inspekcji Sanitarnej II instancji „wstrzymanie wprowadzania produktu” oznacza moment przekazania produktu do procesu handlowego albo posiadanie go z intencją przekazania produktu do procesu handlowego. „Wycofanie z obrotu” oznacza natomiast obowiązek podjęcia wszelkich działań, aby produkt niebędący już pod bezpośrednią kontrolą adresata decyzji administracyjnej był wykluczony z dystrybucji, prezentacji i oferowania skierowanych do konsumenta finalnego. Podsumowując powyższe, „wstrzymanie wprowadzania produktu” wymaga działania jedynie adresata decyzji administracyjnej. Z kolei wycofanie możliwe jest w przypadku współpracy co najmniej dwóch podmiotów działających w branży spożywczej – adresata decyzji i odbiorcy danego produktu spożywczego. Ponadto obejmuje ono również czynności wymagane w ramach „wstrzymania wprowadzania produktu”.

Z powyższego wynika, że w oparciu o art. 32 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia właściwy państwowy powiatowy lub graniczny inspektor sanitarny może wydać jedną z trzech decyzji:

  • o czasowym wstrzymaniu wprowadzania produktu do obrotu;
  • o czasowym wycofaniu produktu z obrotu;
  • o czasowym wstrzymaniu wprowadzania i wycofaniu produktu do obrotu.

Warto zauważyć, że w praktyce dwie ostatnie decyzje wywrą jednakowy skutek w rzeczywistości.

Jeżeli względem Państwa produktu została wydana decyzja w oparciu o art. 32 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia – czekamy na kontakt! W Centrum Prawa Żywnościowego Food Law doradzimy jak działać, aby jak najdłużej utrzymać produkt w sprzedaży.

 

[1] Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2022.2132 ze zm.).