Czy wynik postępowania wyjaśniającego przed GIS można kwestionować?

Czy wynik postępowania wyjaśniającego przed GIS można kwestionować?

Prawo   wskazuje,   że   to   na   podmiocie   wprowadzającym   produkt   do   obrotu   ciąży odpowiedzialność   jego  prawidłowej   kwalifikacji[1].   Jeżeli   wybraną   kategorią   produktową   będzie żywność, a dokładniej „żywność specjalnego przeznaczenia medycznego” (FSMP)[2] albo „suplement diety”[3],   to   dodatkowo   pojawi   się   też  obowiązek   notyfikacji   produktu   do   Głównego   Inspektora Sanitarnego   (GIS)[4].   Po   jej   dokonaniu   GIS   posiada   natomiast   prawo   wszczęcia   tzw.   Postępowania wyjaśniającego[5], jeżeli ma wątpliwości względem zgłoszenia – przykładowo względem prawidłowości zgłoszonej kwalifikacji np. jako „FSMP” albo „suplementy diety”. Po przeprowadzeniu postępowania podmiot prowadzący działalność na rynku żywności informowany jest o jego wynikach pisemnie. Co zatem zrobić, jeżeli GIS uznał zaproponowaną w notyfikacji kategorię produktu za nieprawidłową? Jak działać, skoro pismo to nie jest decyzją (od której służy odwołanie) ani postanowieniem (na które służy zażalenie)?

Odpowiedź   znajdziemy   w   orzecznictwie   Naczelnego   Sądu   Administracyjnego   (NSA). W wydanych    ostatnio     postanowieniach[6]  Sąd     uchylił     bowiem     wielokrotnie    postanowienia Wojewódzkich   Sądów   Administracyjnych   o   odrzuceniu   skarg   złożonych   w trybie   art.3 § 2   prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnym (ppsa)[7] na pisma Głównego Inspektora Sanitarnego informujące o wyniku postępowania wyjaśniającego. W pismach tych GIS wskazywał, że nie podziela zaproponowanej w notyfikacji kwalifikacji produktu.

Z uzasadnienia postanowień NSA wynika zatem, że:

  • „pisemne powiadomienie o   wynikach   przeprowadzonego   postępowania wyjaśniającego, skierowane  do skarżącej zgodnie  z  art. 30  ust.  4 ubżż [ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia], mieści się w wymienionych w art. 3 § 2 ppsa.kategoriach rozstrzygnięć należących do właściwości sądów administracyjnych”;
  • „pismo GIS informujące,   że   produkt   nie   spełnia   przesłanek   do   kwalifikacji   jako żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, nie jest decyzją administracyjną, lecz jest aktem, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ppsa., a przez to podlega kognicji sądów administracyjnych”.

Powyższa   interpretacja  pozwala bowiem na zapewnienie prawa do poddania sądowej kontroli pisma GIS kończącego postępowania wyjaśniające, co nie jest możliwe w innym trybie.

Z praktycznego punktu widzenia omawiane podejście jest bardzo istotne dla branży, której argumenty uzasadniające wybraną kwalifikację produktu są często pomijane w polemice z organem. Dzięki przywołanemu orzecznictwu podmiotom, których produktu zostały zakwestionowane przez GIS, umożliwi się sądową obronę kwalifikacji zastosowanej na etapie zgłoszenia.   Innymi   słowy, podmioty będą miały możliwość  przekonania Sądu o zasadności wprowadzenia swoich produktów np.  jako FSMP albo suplementy diety.

Jeżeli   względem   Państwa   produktów   zostało   wszczęte   albo   już   zakończono   postępowania wyjaśniające   przez   GIS   i  chcą Państwo zawalczyć o swój produkt –   zapraszamy   do   kontaktu   z FoodLaw.   Przygotujemy   stosowne   pisma,   wesprzemy   w gromadzeniu   argumentów   i   –   w razie wątpliwości – będziemy służyć na bieżąco radą.

 

 

[1] M.in. art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U.UE.L.2002.31.1 ze zm.).
[2] Art. 2 ust. 2 lit. g) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009 (Dz.U.UE.L.2013.181.35 ze zm.): „żywność specjalnego przeznaczenia medycznego” oznacza „żywność specjalnie przetworzoną lub żywność o specjalnym składzie przeznaczoną do dietetycznego odżywiania pacjentów, w tym niemowląt, stosowaną pod nadzorem lekarza; jest ona przeznaczona do wyłącznego lub częściowego żywienia pacjentów z ograniczoną, upośledzoną lub zaburzoną zdolnością przyjmowania, trawienia, wchłaniania, metabolizowania lub wydalania zwykłej żywności lub niektórych składników odżywczych zawartych w tej żywności lub jej metabolitach, lub pacjentów z innymi uzasadnionymi medycznie wymaganiami żywieniowymi, w przypadku których dietetyczne odżywianie nie może zostać osiągnięte jedynie przez zmianę normalnej diety”.
[3] Art. 3 ust. 3 pkt 39) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2022.2132): „Użyte w ustawie określenia oznaczają: […] suplement diety – środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego.”
[4] Art. 29 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2022.2132).
[5] Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2022.2132).
[6] Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lutego 2022 r. (sygn. akt II GSK 42/22), z dnia 13 października 2022 r. (sygn. akt II GSK 891/22), z dnia 8 listopada 2022 r. (sygn. akt II GSK 1309/22), z dnia 18 listopada 2022 r. (sygn. akt II GSK 1309/22) oraz z dnia 22 listopada 2022 r. (sygn. akt II GSK 1578/22).
[7] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2022.329 ze zm.).