CZYJE DANE IDENTYFIKUJĄCE POWINNY ZNALEŹĆ SIĘ NA ETYKIECIE PRODUKTU SPOŻYWCZEGO?

CZYJE DANE IDENTYFIKUJĄCE POWINNY ZNALEŹĆ SIĘ NA ETYKIECIE PRODUKTU SPOŻYWCZEGO?

Rozporządzenie nr 1169/2011 wyraźnie wskazuje, że na etykiecie powinny znaleźć się dane identyfikujące podmiot odpowiedzialny, jednak określenie który z podmiotów zaangażowanych w proces produkcyjno-dystrybucyjny jest podmiotem odpowiedzialnym za znakowanie produktu, nie zawsze jest oczywiste. W praktyce zdarza się na przykład, że podmiot będący producentem nie jest podmiotem odpowiedzialnym za znakowanie środka spożywczego, którego dane powinny znaleźć się na etykiecie produktu. Jak zatem poprawnie określić role pełnione poprzez poszczególne podmioty w danym przypadku?

Zgodnie z art. 9 ust.1 lit. h) ww. rozporządzenia- obowiązkowe jest podanie nazwy lub firmy i adresu podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze, o którym mowa w art.8 ust.1. Artykuł 8 ust.1 stanowi natomiast, że: „Podmiotem prowadzącym przedsiębiorstwo spożywcze odpowiedzialnym za informację na temat żywności jest podmiot, pod którego nazwą lub firmą jest wprowadzany na rynek dany środek spożywczy lub – jeżeli ten podmiot nie prowadzi działalności w Unii – importer danego środka na rynek Unii.”

Zanim zadecydujemy, który podmiot w danym przypadku jest podmiotem odpowiedzialnym i którego dane identyfikujące muszą znaleźć się na etykiecie produktu spożywczego, powinniśmy przede wszystkim przeanalizować relację biznesową pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces produkcyjno-dystrybucyjny danego środka spożywczego. W praktyce relacja ta opiera się na umowach zawartych pomiędzy kontrahentami (np. producentem i sprzedawcą, producentem i importerem). Dopiero po dokładnym przeanalizowaniu powyższych kwestii będziemy w stanie określić, który z podmiotów realnie wpływa na kształt informacji przekazywanych konsumentom, czyli pełni rolę podmiotu odpowiedzialnego za informację na temat żywności.

Należy zaznaczyć, że podanie danych identyfikujących podmiotu odpowiedzialnego jest obowiązkowe, ale dobrowolnie można wskazać na etykiecie również dane innych podmiotów, np. identyfikujące producenta, dystrybutora, zlecającego paczkowanie. W takim przypadku trzeba będzie zwrócić uwagę na to, czy stosowane określenia odnoszące się do danych obu podmiotów są prawidłowe i nie wprowadzają konsumenta w błąd (określenia typu „Wyprodukowano przez (…) dla (…)”, „Producent”, „Dystrybutor”). W praktyce, w przypadku tego typu oznaczeń, powstaje również pytanie, kto wówczas może być pociągnięty do odpowiedzialności za oznakowanie przed organami kontrolnymi. Istotne okazuje się również zrozumienie mechanizmów dotyczących wzajemnej odpowiedzialności podmiotów w ich relacji biznesowej oraz ich odpowiednie uregulowanie.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?