Czym skleić opakowanie środka spożywczego – co na to prawo?

Czym skleić opakowanie środka spożywczego – co na to prawo?

Czym skleić opakowanie środka spożywczego – co na to prawo?

Wiele producentów zadaje się pytaniem, czy przy sklejaniu opakowań i banderoli muszą oni stosować jakiś określony rodzaj kleju (np. wyłącznie zmywalny klej alkaliczny etc.). Podobne pytania nurtują przedstawicieli branży także pod kątem przepisów związanych z recyklingiem.

Odpowiedź na to pytanie będzie zaskakująco krótka – nie, obowiązujące regulacje prawne nie określają, jaki rodzaj kleju należy stosować.

Zgodnie z zał. I do rozporządzenia nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. U. UE. L. z 2004 r. Nr 338, str. 4 z późn. zm.) klej jest jednym z produktów, co do których mogą zostać wydane szczególne środki prawne. Na chwilę obecną nie zostały one przyjęte ani na szczeblu unijnym, ani krajowym. Zatem obecnie zasadniczym wymaganiem jest, by klej stosowany na opakowaniach i banderolach środków spożywczych przede wszystkim był bezpieczny i nie powodował migracji jego składników do żywności w ilościach, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka, powodować niemożliwe do przyjęcia zmiany w składzie żywności, czy też powodować pogorszenie jej cech organoleptycznych (zgodnie z ogólnymi wymaganiami z art. 3 rozporządzenia nr 1935/2004).

Podobnie także obecnie obowiązujące przepisy z zakresu recyklingu opakowań bezpośrednio nie nakładają obowiązku stosowania jakiegoś określonego rodzaju kleju.

Niemniej warto mieć na względzie, że ustawodawstwo w zakresie opakowań dynamicznie się zmienia i takie obowiązki mogą zostać uchwalone w niedalekiej przyszłości.