FLAGA NA MIĘSIE – KRAJ POCHODZENIA JESZCZE ŁATWIEJSZY DO USTALENIA

FLAGA NA MIĘSIE – KRAJ POCHODZENIA JESZCZE ŁATWIEJSZY DO USTALENIA

Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt b) rozporządzenia nr 1169/20111: „Wskazanie kraju lub miejsca pochodzenia [środka spożywczego] jest obowiązkowe w odniesieniu do mięsa objętego kodami nomenklatury scalonej wymienionymi w załączniku XI [mięso ze świń, owiec, kóz i drobiu objętego pozycją 0105: świeże, schłodzone lub zamrożone].”. Ponadto jak wskazuje przywołany przepis: „Stosowanie niniejszej litery wymaga przyjęcia aktów wykonawczych, o których mowa w ust. 8.”. Takim aktem wykonawczym jest rozporządzenie nr 1337/20132. Określa ono szczegółowo konieczność wskazania informacji o kraju pochodzenia w formie słownej.

Tymczasem dla ułatwienia konsumentowi identyfikowalności analizowanej kategorii produktów 30 czerwca 2020 r. ogłoszono, że od 30 września 2020 r. zmianie ulegnie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych3. Od tego momentu dodatkowo informacja słowna wymagana w świetle przepisów unijnych będzie musiała być uzupełniona o grafikę przedstawiającą flagę państwa pochodzenia mięsa pozwalającą na właściwą jego identyfikację. Wyjątkiem objęte zostanie natomiast znakowanie mięsa, na którego etykiecie użyto znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski” regulowaną przez ustawę o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych4 – w przypadku takich produktów nie zaistnieje konieczność dodatkowego wskazania flagi.

 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, str. 18—63).

2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1337/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wskazania kraju pochodzenia lub miejsca pochodzenia świeżego, schłodzonego i zamrożonego mięsa ze świń, z owiec, kóz i drobiu (Dz.U. L 335 z 14.12.2013, str. 19—22).

3 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U.2020.1149).

4 Art. 7b ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U.2019.217 ze zm.).

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?