Jak powinny być sformułowane zalecenia pokontrolne?

Jak powinny być sformułowane zalecenia pokontrolne?

Zalecenie pokontrolne są jednym z dokumentów, jakie organ może wydać po przeprowadzonej kontroli. W zaleceniach zawarte są wskazówki informujące, jakie działania powinien podjąć przedsiębiorca, aby wyeliminować stwierdzone naruszenia. Jak powinny wyglądać i co powinny zawierać takie zalecenia?

17 listopada 2022 r. WSA w Szczecinie wydał wyrok, w którym uchylił zalecenia pokontrolne z powodu nieprawidłowego ich sformułowania. W stanie faktycznym sprawy, organ zakwestionował użycie określenia „wiejski” w nazwie produktu (pieczywa) oraz brak zamieszczenia wykazu składników. Na tej podstawie, organ wydał zalecenia, w których nakazał przedsiębiorcy m.in. „uwidocznienie nazwy zgodnej z prawdą, niewprowadzającej w błąd odnośnie metody wytwarzania”. Termin wykonania zaleceń został określony jako „niezwłoczny”.

Uchylając przedmiotowe zalecenia pokontrolne, WSA wskazał, że „[…] zalecenia pokontrolne powinny być sformułowane w sposób jasny i czytelny, tak aby podmiot, który je otrzymał wiedział jakie czynności powinien wykonać, by stwierdzone nieprawidłowości usunąć, a także w jakim terminie powinien to uczynić.” Zdaniem WSA, użycie określenia „uwidocznienie” w zaleceniach pokontrolnych nie spełnia powyższych wymogów. Nie jest bowiem jasne co w realiach badanej sprawy należy rozumieć pod tym pojęciem. Z akt sprawy wynika, że nazwa pieczywa była widoczna, a organ zakwestionował użycie w jej treści słowa „wiejski”. Domniemywać można więc, że celem zaleceń pokontrolnych było dokonanie zmiany nazwy produktu (a nie jej „uwidocznienie”).

Dodatkowo, WSA zwrócił uwagę na wyznaczony termin wykonania zaleceń (określony jako „niezwłocznie”) i podkreślił, że: „skoro przepis art. 39b ustawy o jakości handlowej nakłada obowiązek określenia terminu, to – zdaniem Sądu, nie może on zostać wskazany w sposób opisowy, a powinien zostać określony w sposób ścisły. […] Zatem nieokreślenie terminu, bądź określenie go w sposób niewystarczająco precyzyjne, czyli na przykład „niezwłocznie” – jak uczynił to organ nie czyni zadość wymaganiom, o których mowa w art. 30b ustawy o jakości handlowej.”

Jako uzasadnienie swojego stanowiska, WSA zaznaczył, że konsekwencje niezastosowania się do zaleceń mogą być dla zobowiązanego podmiotu dotkliwe. Z tego powodu, przedsiębiorca powinien dokładnie wiedzieć czego oczekuje organ wydający zalecenia (podjęcia jakich działań i w jakim terminie). W omawianej sprawie, WSA uznał, że „zalecenia stają się niewykonalne, bowiem nie wskazano stronie w sposób jasny i czytelny co i w jakim terminie powinna zrobić, aby zadośćuczynić nałożonym obowiązkom.”

Omawiane orzeczenie ma istotne znaczenie w zakresie sposobu formułowania zaleceń przez organy urzędowej kontroli. Zalecenia pokontrolne powinny być sporządzone w sposób jasny i jednoznaczny. Niestety zdarza się, organy formułują je nieprecyzyjnie i nie wynika z nich czego rzeczywiście oczekują. Omawiany wyrok pokazuje, że z powodu niejasności i nieprecyzyjności, zalecenia pokontrolne powinny zostać uchylone.

Wyrok z uzasadnienie dostępny jest pod linkiem:

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/507D887829