Jak reagować na czyny nieuczciwej konkurencji?

Jak reagować na czyny nieuczciwej konkurencji?

Co może zrobić przedsiębiorca w przypadku, gdy zauważy, że inny podmiot dopuszcza się czynów nieuczciwej konkurencji? Jak może zareagować, jeśli zauważy, że produkty innego przedsiębiorcy są oznakowane zbyt podobnie do jego produktów, oznakowanie produktów konkurencji wprowadza konsumentów w błąd albo inny przedsiębiorca stosuje niedozwolone wyróżnianie i nieuczciwe zachwalanie produktów wprowadzanych przez niego do obrotu?

Pierwszym i podstawowym krokiem jaki można podjąć w takiej sytuacji jest wysłanie wezwania do zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji. W wezwaniu należy wskazać jakie nieprawidłowości zostały zaobserwowane i zażądać przykładowo: zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia skutków tych działań czy złożenia oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

Wystosowanie takiego wezwania często przynosi zamierzone skutki i doprowadza do wyegzekwowania od danego przedsiębiorcy dostosowania działań do wymogów prawnych (np. zmiany oznakowania produktów). Jeśli jednak samo wysłanie pisma nie doprowadzi do zaniechania naruszeń, dalszym krokiem jaki można podjąć jest zawiadomienie odpowiednich organów (np. PPIS, WIJHARS czy UOKIK). Przekazanie informacji o dostrzeżonych naruszeniach, co do zasady, powoduje rozpatrzenie zgłoszenia przez organ i – w razie potrzeby – podjęcie odpowiednich czynności, np. wszczęcie kontroli, wszczęcie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji.

W imieniu naszych klientów przygotowujemy i wysyłamy wezwania do zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji. Doradzamy także w dalszym toku sprawy i prowadzimy dalsze czynności. Zaobserwowałeś, że Twój konkurent stasuje czyny nieuczciwej konkurencji? Zapraszamy do kontaktu – wspólnie opracujemy strategię i podejmiemy odpowiednie działania, aby doprowadzić do zaniechania tych czynów.