JAK WPROWADZIĆ PRODUKT SPOŻYWCZY NA RYNEK?

JAK WPROWADZIĆ PRODUKT SPOŻYWCZY NA RYNEK?

Podmioty planujące wprowadzić produkt spożywczy na rynek muszą spełnić określone wymagania. Wszystkie jednostki działające na rynku spożywczym są odpowiedzialne za bezpieczeństwo zdrowotne żywności i powinny zagwarantować zgodność sprzedawanych produktów z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego. W niektórych sytuacjach odpowiedź na pytani jak wprowadzić produkt spożywczy na rynek nie jest taka oczywista.

Zgodnie z rozporządzeniem nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. produkty spożywcze wprowadzane na rynek powinny być stosownie etykietowane lub oznakowane w celu ułatwienia możliwości ich śledzenia, za pomocą stosownej dokumentacji lub informacji, zgodnie z odnośnymi wymogami lub bardziej szczegółowymi przepisami. Etykieta produktu powinna zawierać wszystkie wymagane dla danego środka spożywczego informacje wskazane w art. 9 rozporządzenia nr 1169/2011. Ponadto wprowadzając produkt na rynek polski, konieczne jest podanie konsumentom informacji w języku polskim. W celu potwierdzenia jakości produkowanego produktu istnieje możliwość złożenia wniosku o ocenę jakości handlowej do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Ocena jakości handlowej nie jest elementem obowiązkowym, ale stanowi skuteczny sposób sprawdzenia, czy środek spożywczy spełnia wymagania jakościowe, które zostały określone w przepisach. Zatem jak wprowadzić produkt spożywczy na rynek?

Podmioty wprowadzające po raz pierwszy do obrotu na terenie Polski suplementy diety, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub środki spożywcze wzbogacone o witaminy i składniki mineralne muszą powiadomić o tym fakcie Głównego Inspektora Sanitarnego. Pozwoli to na wpisanie środka spożywczego do rejestru produktów objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady wprowadzania do obrotu suplementów diety określają przepisy ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r.

Wprowadzenie na rynek żywności, która nie posiada znaczącej historii bezpiecznego stosowania w celach żywieniowych przed 15 maja 1997 r. związane jest z koniecznością uzyskania zezwolenia wydawanego przez Komisję Europejską. W tym celu konieczne jest złożenie wniosku, którego wymogi administracyjne i naukowe określają przepisy rozporządzenia 2017/2469. Nowa żywność może być wprowadzana na rynek pod warunkiem że wydano na nią zezwolenie i została ona wpisana do unijnego wykazu, ustanowionego w drodze rozporządzenia 2017/2470.