Jakie dodatkowe obowiązkowe informacje muszą zostać umieszczone na etykietach napojów o wysokiej zawartości kofeiny lub środków spożywczych z dodatkiem kofeiny?

Jakie dodatkowe obowiązkowe informacje muszą zostać umieszczone na etykietach napojów o wysokiej zawartości kofeiny lub środków spożywczych z dodatkiem kofeiny?

Jednym z rodzajów środków spożywczych, wobec których prawodawca wprowadził obowiązek szczególnego znakowania są określone w pkt 4 załącznika III rozporządzenia nr 1169/2011 – napoje z wysoką zawartością kofeiny oraz inne środki spożywcze z dodatkiem kofeiny.

Pierwszy rodzaj ostrzeżenia zawarto w pkt 4.1 i dotyczy on kategorii napojów (z wyjątkiem napojów na bazie kawy, herbaty lub ekstraktu kawy/herbaty, w przypadku, gdy nazwa środka spożywczego zawiera określenie „kawa” lub „herbata”), które:

  • są przeznaczone do spożycia w stanie niezmodyfikowanym i zawierają kofeinę niezależnie od jej źródła, w proporcji przewyższającej 150 mg/l, lub
  • występują w postaci skoncentrowanej lub suchej i po przygotowaniu do spożycia zawierają kofeinę, niezależnie od jej źródła, w proporcji przewyższającej 150 mg/l.

Na etykietach określonych wyżej kategorii środków spożywczych należy umieścić następujące ostrzeżenie:

„Wysoka zawartość kofeiny; nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią”- po czym w nawiasach wskazuje się informację dotyczącą zawartości kofeiny wyrażonej w mg na 100 ml.

Powyższe ostrzeżenie umieszcza się w tym samym polu widzenia co nazwa napoju.

Jak wskazuje natomiast pkt 4.2 omawianego załącznika w przypadku środków spożywczych innych niż napoje, do których dodano kofeinę w celu fizjologicznym, w tym samym polu widzenia co nazwa środka spożywczego należy zamieścić ostrzeżenie o nieco innym brzemieniu, tj.:

„Zawiera kofeinę; nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży”, po czym w nawiasach umieszcza się informację dotyczącą zawartości kofeiny wyrażonej w mg na 100 g/ ml.

Przepis ten dodaje, że w przypadku suplementów diety zawartość kofeiny jest wyrażona w przeliczeniu na porcję zgodnie z zaleceniem w sprawie dziennego spożycia podanym na etykiecie, co znajduje swoje uzasadnienie w odpowiednich przepisach odnoszących się do znakowania suplementów diety.

Dodatkowo, należy zwrócić uwagę, iż zakresem zastosowania komentowanego przepisu (tj. załącznika III pkt 4.2) objęte są tylko te środki spożywcze (inne niż napoje) do których kofeina została dodana w celu fizjologicznym. W związku z tym w celu stwierdzenia czy opiniowany przepis będzie miał zastosowanie w odniesieniu do konkretnego produktu, należy zweryfikować, czy kofeina została dodana w celu fizjologicznym czy też nie.  Kluczowym jest tutaj zatem określenie co należy rozumieć przez pojęcie „cel fizjologiczny”.

W celu wyjaśnienia tej i innych problematycznych kwestii zapraszamy do kontaktu z nami.

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?