Jakie są warunki stosowania nazwy składnika „mięso z kurczaka”?

Jakie są warunki stosowania nazwy składnika „mięso z kurczaka”?

Jak wynika z zał. VII cz. B pkt 17 rozporządzenia nr 1169/2011 stosowanie nazwy składnika „mięso z kurczaka” jest   dozwolone   pod   warunkiem, że maksymalna zawartość tłuszczu w opiniowanym mięsie wynosi 15 %, a stosunek kolagen/białko (tj. procentowa zawartość kolagenu w białku mięsa; zawartość kolagenu oznacza zawartość hydroksyproliny pomnożonej przez współczynnik 8) wynosi maksymalnie 10 %.

W   przypadku, gdyby wskazane maksymalne limity były przekroczone, deklarowaną na etykiecie zawartość   analizowanego   mięsa   należałoby   odpowiednio   obniżyć,   a   w   wykazie   składników   oprócz terminu    „mięso  z   kurczaka” zadeklarować   również   tłuszcz   lub   tkankę   łączną   (w   zależności   od przypadku).