Jakość handlowa mięsa czerwonego i przetworów mięsnych – wyniki kontroli IJHARS z I kwartału 2023 r.

Jakość handlowa mięsa czerwonego i przetworów mięsnych – wyniki kontroli IJHARS z I kwartału 2023 r.

Na stronie IJHARS opublikowano wyniki kontroli jakości handlowej mięsa czerwonego i przetworów mięsnych przeprowadzonych w I kwartale 2023 r. – najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w odniesieniu do znakowania produktów tej kategorii, w tym. m.in. stosowania znaku „Produkt Polski”.

Kontrole przeprowadzone zostały w I kwartale 2023 r. na terenie całego kraju. Nieprawidłowości stwierdzono w 22 podmiotach (38,6%).

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej mięsa (wieprzowiny i wołowiny) oraz przetworów mięsnych (kiełbas i pasztetów) w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i deklaracją producenta (z uwzględnieniem identyfikacji gatunkowej surowca). W toku kontroli najwięcej zastrzeżeń wzbudziło znakowanie produktów.

 

Cechy organoleptyczne

Kontrolą cech organoleptycznych objęto 99 partii o łącznej masie 41,3 t. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

Parametry fizykochemiczne

Przeprowadzone badania laboratoryjne 100 partii o łącznej masie 47,8 t ujawniły następujące niezgodności w 12,0% partii (w tym 22,9% przetworów mięsnych i 1,9% mięsa):

  • obecność niedozwolonych (fosforanów) lub niedeklarowanych surowców (innego surowca mięsnego, karagenów, skrobi) – 6 partii.
  • niezgodnej z deklaracją wartości odżywczej – 6 partii.

 

Znakowanie

W zakresie znakowania sprawdzono 138 partii o łącznej masie 56,5 t. Zakwestionowano oznakowanie 33 partii (23,9% skontrolowanych, w tym 31,3% przetworów mięsnych i 12,7% mięsa). Wykryte nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim:

  • niewłaściwą („surowe mięso” zamiast „świeże mięso”) lub niepełną nazwę wyrobu gotowego lub składnika (brak: gatunku zwierzęcia, procesów technologicznych, stopnia rozdrobnienia),
  • niewłaściwie podany wykaz składników, np. brak wyszczególnienia wszystkich składników (w tym składników składnika złożonego), wymienienie składnika nieużytego w procesie produkcji, brak wyróżnienia alergenów,
  • niewłaściwie podaną informację o wartości odżywczej,
  • nieczytelne oznakowanie poprzez zastosowanie skrótów i zbyt małą czcionkę,
  • niewłaściwie podany termin przydatności do spożycia,
  • stosowanie nazwy nieadekwatnej do składu produktu („wiejska” i „a’la wiejska” dla kiełbasy zawierającej barwnik).

 

Znakowanie „Produkt polski”

Skontrolowano 5 produktów oznakowanych jako „Produkt polski”. Ze względu na nieprawidłowości w zakresie znakowania zakwestionowano 3 partie.

 

Warunki składowania i przechowywania

We wszystkich kontrolowanych podmiotach warunki składowania i przechowywania wyrobów zapewniały zachowanie właściwej jakości handlowej produktów.

 

Zastosowane sankcje

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wojewódzcy inspektorzy JHARS wydali 15 decyzji nakładających kary pieniężne na łączną kwotę 48 650 zł, na osoby odpowiedzialne nałożono 4 mandaty karne na łączną kwotę 800 zł. Wszczęto 2 postępowania administracyjne oraz wydano 16 zaleceń pokontrolnych.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/ijhars/jakosc-handlowa-miesa-czerwonego-i-przetworow-miesnych-i-kwartal-2023-r

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?