Jakość handlowa soków i nektarów owocowych – zmiana rozporządzenia

Jakość handlowa soków i nektarów owocowych –  zmiana rozporządzenia

Piętnastego grudnia bieżącego roku opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych (Dz.U. 2021 poz. 2318).

Opublikowane rozporządzenie zmienia dotychczasowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych, które wdrożyło do polskiego prawa postanowienia dyrektywy Rady 2001/112/WE oraz zmieniającej ją dyrektywy 2012/12/UE.

Dotychczasowa implementacja prawa unijnego do polskiego pozostawała błędna. Świeżo opublikowane rozporządzenie ma naprawić wcześniejsze nieścisłości, które mogły prowadzić do błędnych wniosków w interpretacji przepisów. Tym samym:

  • 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Minimalne wartości w skali Brixa dla odtworzonego soku owocowego i odtworzonego przecieru owocowego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.”;
  • 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Minimalna wartość w skali Brixa określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia dla odtworzonego soku owocowego i odtworzonego przecieru owocowego nie uwzględnia ekstraktu dodanych składników i dodatków.”;
  • załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Dotychczasowa treść przepisów rozporządzenia dotycząca minimalnych wartości skali Brixa została uzupełniona o pominięte wcześniej odniesienie do „odtworzonego przecieru owocowego”.

Zmiana ma charakter doprecyzowujący aktualnie obowiązujące przepisy i potwierdza wymagania, jakie powinni spełniać producenci odnośnie do minimalnych wartości w skali Brixa dla odtworzonego soku i odtworzonego przecieru owocowego w całej Unii Europejskiej.

Omawiany akt wykonawczy wejdzie w życie 30 grudnia 2021 r.

Tekst rozporządzenia: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002318