Kolejna odsłona sporu w sprawie „fety”

Kolejna odsłona sporu w sprawie „fety”

17 marca 2022 r. Rzecznik Generalny Tamara Ćapety opublikowała opinię w sprawie C-159/20[1] zawisłej przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak sama wskazała na jej wstępie:

To znowu „Feta”. Tak właśnie można by przedstawić niniejszą sprawę adeptom i adeptkom prawa Unii, skoro stanowi ona przynajmniej czwartą odsłonę tak zwanej sagi o „Fecie”.

Czego dotyczyła sprawa? Oczywiście sera feta, a dokładniej działań Królestwa Danii, które miało naruszać przepisy dotyczące chronionej nazwy pochodzenia.

Na wstępie trzeba znaczyć, że już od około 20 lat feta znajduje się w rejestrze chronionych nazw pochodzenia. Taka decyzja została potwierdzona unijnym rozporządzeniem nr 1829/2002[2]. W konsekwencji od 15 października 2002 r. wszystkie etapy produkcji fety muszą się odbywać na określonym obszarze geograficznym, a ponadto wszystkie odpowiednie składniki muszą pochodzić z określonego obszaru geograficznego. Tymczasem w przedmiotowej sprawie oceniana była zgodność z przepisami działania Królestwa Danii, które pozwalało na stosowanie nazwy „Feta” w odniesieniu do sera produkowanego w Danii, lecz przeznaczonego wyłącznie na wywóz na rynki państw trzecich (poza UE), na których nazwa „Feta” nie podlega ochronie na podstawie umowy międzynarodowej.

Rozpatrywany kontekst użycia nazwy „feta” jest o tyle ciekawy, że rozporządzenie nr 1151/2012[3] nie zawiera przepisu, który wprost wskazywałby, iż ma ono zastosowanie do wywozu do państw trzecich. Ponadto przedmiot sporu – ser z mleka krowiego tzw. „Danish Feta” – jest produkowany i eksportowany z Danii od lat sześćdziesiątych XX wieku. Wysoki poziom skomplikowania analizowanej sytuacji potwierdza także fakt, że Rzecznik w swojej opinii przedstawia argumenty obu interpretacji. Ostatecznie jednak przychyla się do stanowiska, które jako priorytet wskazuje ochronę nazwy „feta”.

Zachęcamy do śledzenia profilu FoodLaw, jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się jaki będzie dalszy bieg opisanej sprawy i jej rozstrzygniecie! To właśnie za pośrednictwem social media dzielimy się z Państwem najświeższymi informacjami ze świata prawa żywnościowego.

 

[1] https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=256041&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1736850

[2] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1829/2002 z dnia 14 października 2002 r. zmieniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 w odniesieniu do nazwy „Feta” (Dz.U.UE.L.2002.277.10).

[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U.UE.L.2012.343.1 ze zm.).