Korzystny wyrok NSA dla Klienta Food Law – Salmonella w środkach spożywczych

Korzystny wyrok NSA dla Klienta Food Law – Salmonella w środkach spożywczych

Naczelny Sąd Administracyjny przychylił się do naszej argumentacji w sprawie rzekomego wykrycia Salmonelli w miazdze kakaowej wykorzystanej do produkcji czekolady, kończąc tym samym kilkuletnie prowadzone przez nas postępowanie. W wyroku z 17 listopada 2021 r. NSA oddalił skargę kasacyjną złożoną przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Wyrok ma duże znaczenie nie tylko dla branży cukierniczej, ale dla wszystkich producentów żywności.

W toku prowadzonego postępowania Organ uznał, że wykrycie Salmonelli spp. w 1 z 5 badanych próbek miazgi kakaowej stanowi podstawę do nałożenia nakazu wycofania z obrotu czekolad, które zawierają tę miazgę. Organ pominął jednak fakt, że badania zlecone przez Stronę i wykonane przez akredytowane laboratoria nie wykazały zanieczyszczenia surowca użytego do produkcji czekolady ani produktów finalnych.

W swoim wyroku NSA przychylił się do reprezentowanego przez nas stanowiska (które uprzednio potwierdził także WSA), że pomijając tak istotne okoliczności, Organ nie rozstrzygnął wątpliwości co do stanu faktycznego sprawy. Brak uwzględnienia i weryfikacji rozbieżności w wynikach poszczególnych badań stanowi podstawę do uchylenia decyzji. NSA podkreślił też, że nie może zyskać aprobaty wyrażone przez Organ stanowisko, iż przedstawione przez Stronę wyniki nie są wiarygodne, tylko z tego względu, że są przez nią zlecone i opłacone, a zatem subiektywne. Takie twierdzenie wyklucza jakąkolwiek możliwość podważenia wyników badań otrzymanych na zlecenie organów urzędowej kontroli. Dodatkowo, NSA podzielił stanowisko WSA uznając, że:

Słusznie Sąd stwierdził, że organy nie mogą zapominać, iż system ochrony konsumentów przed szkodliwą żywnością w którym uczestniczą nie może bazować wyłącznie na domniemaniach i obawach o potencjalny, niepożądany skutek, jaki może wywołać dany produkt spożywczy.”

Omawiane orzeczenie jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu (sprawa została więc zakończona i inspekcja nie ma możliwości dalszego zaskarżenia wyroku). Wyrok ten prowadzi do ograniczenia samowoli organów, które w niektórych przypadkach, na podstawie jednostkowych badań wydają nieadekwatne i zbyt daleko idące decyzje.

Wyrok NSA pozwala także na przedstawienie dalszych roszczeń prowadzących do uzyskania odszkodowania za straty poniesione przez Stronę w wyniku niesłusznej decyzji Organu. Jak widać, warto angażować się w postępowania administracyjne i dochodzić swoich racji także przed sądami.