Nieprawidłowe oznakowanie świeżych owoców i warzyw – wyniki kontroli IJHARS w 2021 r.

Nieprawidłowe oznakowanie świeżych owoców i warzyw – wyniki kontroli IJHARS w 2021 r.

Kontrole jakości handlowej owoców i warzyw przeprowadzone przez IJHARS w 2021 r. wykazały, że choć jakość handlowa nie budzi większych zastrzeżeń, to nieprawidłowości w znakowaniu dotyczyły ponad ¼ skontrolowanych produktów.

Znakowanie zakwestionowano w 430 partiach (26,2%), w tym 349 partiach owoców i  warzyw (26,2% skontrolowanych) oraz 81 partiach ziemniaków (26,0% skontrolowanych). Stwierdzono m. in.: brak zamieszczenia w miejscu sprzedaży owoców i warzyw wymaganych przepisami informacji (państwo pochodzenia, klasa jakości, odmiana), brak umieszczenia w  pobliżu ziemniaków informacji o państwie pochodzenia i/lub wizerunku flagi państwa pochodzenia, całkowity brak oznakowania opakowań [1].

Dane te pokazują, że producenci i podmioty oferujące świeże owoce i warzywa mają duży problem ze spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z właściwych przepisów prawa żywnościowego (kluczowe akty prawne to rozporządzenie nr 1169/2011 [2], rozporządzenie nr 543/2011 [3] oraz rozporządzenie MRiRW ws. znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych [4]).

CPŻ służy pomocą w zakresie znakowania świeżych owoców i warzyw – zachęcamy do kontaktu z nami!

 

[1] Źródło: strona IJHARS

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 304, str. 18 ze zm.).

[3] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 157, str. 1 ze zm.).

[4] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29 ze zm.).

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?