Nowa forma zatwierdzonej witaminy

Nowa forma zatwierdzonej witaminy

Komisja Europejska zmieniła wymogi w odniesieniu do chlorku rybozydu nikotynamidu dodawanego do żywności. W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji w pkt 1 „Formy chemiczne witamin”, w kolumnie „NIACYNA”, po pozycji „amid kwasu nikotynowego” dodano pozycję w brzmieniu: „chlorek rybozydu nikotynamidu”. Jest to zatem nowa forma chemiczna zatwierdzonej witaminy.

Tekst rozporządzenia dostępny jest na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1065&qid=1687614424470