Nowe limity oksamylu

Nowe limity oksamylu
Opublikowano rozporządzenie zmieniające załączniki II i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości oksamylu w określonych produktach lub na ich powierzchni.
Zatwierdzenie substancji czynnej oksamyl wygasło z dniem 1 maja 2023 r. Wszystkie zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną zostaną cofnięte do dnia 1 listopada 2023 r. Dlatego też stwierdzono, że wartość wzorcowa granicy oznaczalności wynosząca 0,01* mg/kg nie zapewnia wystarczającego poziomu ochrony konsumentów w odniesieniu do większości towarów, w związku z czym granica oznaczalności dla tych produktów powinna zostać ustalona na niższym poziomie, zapewniającym większą ochronę.
Rozporządzenie zacznie być stosowane od 11 maja 2024 r.
Więcej aktualnych orzeczeń z sektora spożywczego znajdziesz w Biuletynie FoodLaw365, jedynym na rynku systemie wiedzy o prawie żywnościowym i produktowym: https://food-law.pl/biuletyn/