Nowe przepisy w zakresie sprzedaży i oznakowania napojów energetycznych

Nowe przepisy w zakresie sprzedaży i oznakowania napojów energetycznych

1 stycznia 2024 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.

Artykuł 12l ww. ustawy wprowadza definicję napoju energetycznego:

„Za napój z dodatkiem kofeiny lub tauryny w rozumieniu niniejszego rozdziału uważa się wyrób w postaci napoju będący środkiem spożywczym, ujęty w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w klasie 10.89 oraz w dziale 11, w którego składzie znajduje się kofeina w proporcji przewyższającej 150 mg/l lub tauryna, z wyłączeniem substancji występujących w nim naturalnie.”

Co istotne, ustanowiono zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny:

1)          osobom poniżej 18. roku życia;

2)          na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 i 1672);

3)          w automatach.

Dodano przepisy karne, m.in. na mocy których sprzedaż napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny z naruszeniem powyższego zakazu podlega karze grzywny do 2000 zł.

W przypadku wątpliwości co do pełnoletności kupującego sprzedawca może żądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek kupującego.

Producent lub importer napoju z dodatkiem kofeiny lub tauryny jest obowiązany do oznaczenia opakowania jednostkowego wyrobu widoczną, czytelną oraz umieszczoną w sposób nieusuwalny i trwały informacją o treści „Napój energetyzujący” lub „Napój energetyczny„.

Kto, produkuje lub importuje napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny, w opakowaniach jednostkowych niespełniających powyższych wymogów, podlega grzywnie do 200 000 zł albo karze ograniczenia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Zmiany w przepisach mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochronę zdrowia dzieci i młodzieży, ograniczając dostęp do napojów o wysokiej zawartości kofeiny lub z tauryną, które mogą wpływać na organizm dziecka w sposób niekorzystny, zwłaszcza w przypadku nieodpowiedniego spożycia.