Nowe rozporządzenie unijne ustanawiające metody pobierania próbek i przeprowadzania analiz żywności

Nowe rozporządzenie unijne ustanawiające metody pobierania próbek i przeprowadzania  analiz żywności

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2782 z dnia 14 grudnia 2023 r. ustanawiające metody pobierania próbek i przeprowadzania analiz do celów kontroli poziomów mikotoksyn w żywności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 401/2006.

Nowe rozporządzenie nr 2023/2782 wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, z obowiązkiem stosowania od dnia 1 kwietnia 2024 r. Wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Jednocześnie traci moc Rozporządzenie (WE) nr 401/2006. Odesłania do uchylonego rozporządzenia nr 401/2006 traktuje się jako odesłania do nowego rozporządzenia wykonawczego nr 2023/2782.

Warto zauważyć, że do dnia 1 stycznia 2029 r. wymagania szczególne określone w pkt 4.3 załącznika II do Rozporządzenia (WE) nr 401/2006 mają nadal zastosowanie do metod, które zostały zwalidowane przed rozpoczęciem stosowania rozporządzenia nr 2023/2782.

 

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?