Obowiązkowe oznaczenia na produktach spożywczych wynikające z tzw. dyrektywy plastikowej

Obowiązkowe oznaczenia na produktach spożywczych wynikające z tzw. dyrektywy plastikowej

Niniejszy komentarz praktyczny odnosi się do szczegółowych zasad stosowania obowiązkowych oznaczeń na kubki na napoje, które są wyprodukowane z tworzyw sztucznych. Wymóg ich stosowania wynika z tzw. dyrektywy plastikowej. Chociaż wciąż trwają prace legislacyjne nad wdrożeniem tego obowiązku do polskiego prawa (termin na implementację dyrektywy minął już 3 lipca 2021 r.), to szczegółowe zasady stosowania tych oznaczeń zostały określone w już obowiązującym prawie unijnym, tj. rozporządzeniu 2020/2151. Określa ono m.in. wzory tych oznaczeń, dopuszczalne wielkości oraz dodatkowe teksty informacyjne. Prawidłowe stosowanie tych oznaczeń – z uwagi na stopień skomplikowania dotyczących ich wymogów oraz przewidywane w polskich przepisach kary – będą znaczącym wyzwaniem dla przedsiębiorców.

1. Wprowadzenie

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z 5.06.2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko – dalej dyrektywa 2019/904 (albo dyrektywa plastikowa), określa szereg zasad i obowiązków, które powinny wdrożyć państwa członkowskie UE w zakresie stosowania produktów i opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych. Zgodnie z jej art. 7 ust. 1 obowiązki te dotyczą stosowania widocznych, czytelnych i nieusuwalnych oznaczeń na produktach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych takich jak podpaski higieniczne, tampony, chusteczki nawilżane, wyroby tytoniowe z filtrami oraz kubki na napoje. Wspomniane oznaczenia mają odnosić się m.in. do obecności tworzyw sztucznych w produkcie i o wynikającym z tego negatywnym wpływie na środowisko zaśmiecania lub innych nieodpowiednich sposobów unieszkodliwiania odpadów w przypadku tego produktu. Obecnie trwają prace legislacyjne nad wdrożeniem obowiązku stosowania tych oznaczeń do prawa polskiego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 dyrektywa 2019/904 zobowiązała Komisję Europejską do przyjęcia aktu wykonawczego szczegółowo określającego wymogi dla takich oznaczeń. Tym przyjętym aktem jest rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2151 z 17.12.2020 r. ustanawiające zasady dotyczące zharmonizowanych specyfikacji w odniesieniu do oznakowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w części D załącznika do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko – dalej jako rozporządzenie 2020/2151. Jest ono stosowane od dnia 3 lipca 2021 r. (art. 4 rozporządzenia).

2. Kubki objęte obowiązkowymi oznaczeniami

Nowe obowiązkowe oznaczenia dotyczą „kubków na napoje” wskazanych w części D załącznika do dyrektywy 2019/904/UE. Jak należy przyjąć zgodnie z dyrektywą 2019/904/UE, będą to kubki na napoje wykonane z tworzyw sztucznych, czyli materiałów składających się z polimeru zgodnie z definicją w art. 3 pkt 5 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, do których mogły zostać dodane dodatki lub inne substancje i które mogą funkcjonować jako główny składnik strukturalny produktów końcowych, z wyjątkiem polimerów naturalnych, które nie zostały chemicznie zmodyfikowane (art. 3 pkt 1). (…)

3. Wzory oznaczeń z rozporządzenia 2020/2151

4. Szczegółowe wymogi stosowania oznaczeń

5. Sankcje związane ze stosowaniem oznaczeń

6. Podsumowanie

Dalsza część komentarza autorstwa Patryka Kalinowskiego ukazała się w systemie LEX wydawnictwa Wolters Kluwer. Subskrybenci usługi mogą się z nim zapoznać TUTAJ.