Oliwa z oliwek z przyprawami?

Oliwa z oliwek z przyprawami?

Na rynku możemy znaleźć wiele produktów, które składają się z oliwy z oliwek oraz składników użytych w celach aromatyczno-smakowych (np. oliwa z oliwek z rozmarynem, oliwa z oliwek z papryczką chili). Mogłoby się wydawać, że właściwą nazwą dla takich produktów będzie np. „Oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia z rozmarynem” lub „Oliwa z oliwek z papryczką chili” – obiektywnie patrząc, takie nazwy powinny stanowić dla konsumentów rzetelną informację o składzie produktu. Takie podejście z dużym prawdopodobieństwem naraziłoby producenta na poważne konsekwencje prawne w postaci dotkliwych sankcji.

Bowiem w przypadku produktów składających się z oliwy z oliwek, do której dodano inne składniki, nie jest możliwe tworzenie nazwy zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z art. 17 rozporządzenia nr 1169/2011[1]. Wynika to z przepisów dotyczących norm handlowych dla oliwy z oliwek (rozporządzenie nr 1308/2013[2] oraz rozporządzenie nr 2022/2104[3]), które3 przewidują szczególną ochronę dla tych produktów. Ich celem jest m.in. zapewnienie, aby środki spożywcze zawierające oliwę z oliwek nie były wykorzystywane do wprowadzania konsumentów w błąd przez podkreślanie renomy oliwy z oliwek bez jasnego określenia prawdziwego składu produktu.

W konsekwencji dla produktów składających się z oliwy z oliwek oraz składników użytych w celach aromatyczno-smakowych należy stosować nazwy, które nie będą w żaden sposób sugerowały, że produkt jest oliwą z oliwek. Oznacza to konieczność stworzenia nazwy opisowej, czyli nazwy zawierającej opis środka spożywczego, a w razie potrzeby również jego zastosowania, który jest wystarczająco jasny, aby umożliwić konsumentom poznanie rzeczywistego charakteru tego środka spożywczego i odróżnienie go od innych produktów, z którymi może zostać pomylony (tak definicja z art. 2 ust. 2 lit. p) rozporządzenia nr 1169/2011), np. „Olej przyprawowy na bazie oliwy z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia 98% z rozmarynem”.

Specjaliści z Food Law służą pomocą, jeśli potrzebują Państwo wsparcia w tworzeniu prawidłowych nazw dla swoich produktów czy w innych kwestiach dotyczących znakowania – zachęcamy do kontaktu!

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 347, str. 671 ze zm.).

[2] Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2104 z dnia 29 lipca 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do norm handlowych dotyczących oliwy z oliwek oraz uchylające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2568/91 i rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 29/2012 (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 284, str. 1).

[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 304, str. 18 ze zm.).