OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO TSUE W SPRAWIE PRODUKTÓW Z CBD

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO TSUE W SPRAWIE PRODUKTÓW Z CBD

Istotna informacja dla podmiotów działających na rynku produktów zawierających konopie siewne – Cannabis sativa L. 14 maja na stronie Europejskiego Trybunały Sprawiedliwości (TSUE) została opublikowana opinia jego Rzecznika Generalnego Evgenia Tancheva w toczącej się sprawie dotyczącej elektronicznego papierosa zawierającego płyn z kannabidiolem/ CBD.

Przedmiotem przywołanej sprawy o numerze C-663/18 jest pytanie prejudycjalne zadane Trybunałowi przez Sąd drugiej instancji w Aix-en-Provence (Francja) w zakresie produktu o nazwie „Kanavape”. „Kanavape” – elektroniczny papieros zawierający płyn z kannabidiolem/ CBD – miał być dystrybuowany przez Internet i sieć sprzedawców elektronicznych papierosów. Zgodnie z dowodami zebranymi w sprawie CBD zastosowane w „Kanavape” zostało wyprodukowane w Czechach przy użyciu całej rośliny Cannabis sativa L., uprawianej lokalnie, która następnie była sprowadzana do Francji, gdzie inna firma pakowała roślinę we wkłady do papierosów elektronicznych. Poziom THC obecny w testowanych produktach był zawsze poniżej prawnie dozwolonego progu. Francuski urząd ds. produktów leczniczych nie uznał „Kanavape” za produkt leczniczy.

Tymczasem wprowadzenie do obrotu „Kanavape” stało się przedmiotem sprawy karnej w Sądzie w Marsylii (Francja) z tytułu przestępstwa: nieuprawnionego posiadania środków odurzających, wprowadzania do obrotu produktu leczniczego bez pozwolenia na zezwolenie, otworzenia zakładu farmaceutycznego bez pozwolenia, reklamowania produktu leczniczego bez zezwolenia na dopuszczenie do obrotu, wprowadzania w błąd co do niezbędnej jakości produktu oraz naruszenie przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu lub stosowania produktu leczniczego, rośliny, substancji lub preparatu sklasyfikowanego jako trujący.

W związku z powyższym, Sąd drugiej instancji w Aix-en-Provence postanowił wystąpić do TSUE z pytaniem prejudycjalnym: czy przepisy przewidujące odstępstwa, które wprowadzono we Francji dekretem z dnia 22 sierpnia 1990 r. i które ograniczają uprawę konopi, ich przemysłowe wykorzystanie i sprzedaż wyłącznie do włókien i nasion, ustanawiają ograniczenie niezgodne z prawem wspólnotowym, w tym m.in. z zasadą swobodnego przepływu towarów w UE?

Na ten moment nie zostało jeszcze wydane w niniejszej sprawie orzeczenie.

Niemniej, w przytoczonej opinii zaproponowano, aby Trybunał udzielił następującej odpowiedzi na pytania przedłożone przez Sąd Apelacyjny w Aix-en-Provence (Francja):

  • Ani rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009, ani rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 nie mają zastosowania do kannabidiolu;
  • Artykuły 34 i 36 TFUE sprzeciwiają się temu, aby państwo członkowskie zakazywało przywozu z innego państwa członkowskiego kannabidiolu ekstrahowanego z całej rośliny konopi, a nie z samych włókien i nasion, ponieważ w świetle aktualnego stanu wiedzy naukowej brak jest dowodów na to, że kannabidiol ma działanie psychoaktywne. Sąd odsyłający powinien jednak upewnić się, że żadne zagrożenie związane w szczególności z działaniem kannabidiolu innym niż psychoaktywne nie zostało rozpoznane i nie było przedmiotem wszechstronnej oceny naukowej, a gdyby stwierdził on istnienie takiego zagrożenia i takiej oceny, powinien ustalić, czy można było przyjąć alternatywny, mniej restrykcyjny dla swobodnego przepływu towarów środek, taki jak określenie maksymalnej zawartości kannabidiolu”.

Centrum Prawa Żywnościowego na bieżąco monitoruje niniejszą sprawę, a o każdym nowym doniesieniu będziemy informować Państwa niezwłocznie. W razie jakichkolwiek innych wątpliwości odnośnie do produktów z Cannabis sativa L. zapraszamy bezpośrednio do kontaktu.

Pełną treść opinii znajdą Państwo TUTAJ.