Opublikowano wyrok w sprawie zanieczyszczenia ETO

Opublikowano wyrok w sprawie zanieczyszczenia ETO

Kwestia związana z zanieczyszczeniem żywności tlenkiem etylenu (ETO) jest w ostatnim czasie szeroko analizowana i komentowana. Doczekaliśmy się także wyroku w tej sprawie. WSA w Gdańsku pochylił się nad sprawą zanieczyszczenia mączki chleba świętojańskiego tlenkiem etylenu, która została użyta w procesie produkcji produktów rybołówstwa.

W stanie faktycznym sprawy, PLW (a następnie WLW) wydał decyzję nakazującą wycofanie z obrotu produktów rybołówstwa, w których znajdowała się zanieczyszczona mączka. Strona wniosła skargę do WSA, w której podniosła, że ustalony limit 0,01 mg/kg (granica oznaczalności) dopuszczalny jest w każdym produkcie i z tego powodu w pierwszej kolejności należało ustalić jaki jest faktyczny poziom ETO w produktach końcowych wytworzonych z użyciem mączki. Zdaniem Strony sam fakt stwierdzenia obecności ETO w składniku (mączce) nie powinien stanowić podstawy do wydania nakazu wycofania z obrotu produktów rybołówstwa zawierających tę mączkę.

WSA nie podzielił powyższego stanowiska i uznał, że ze względu na toksykologiczny charakter ETO nie można ustalić bezpiecznego poziomu narażenia konsumentów. Tym samym każdy poziom ETO (nawet śladowe ilości), mogą powodować zagrożenie dla zdrowia konsumentów. W każdym przypadku, w którym wiadomo, że w żywności znajduje się ETO powinna ona zostać uznana za niebezpieczną i nie może być wprowadzona na rynek.

W uzasadnieniu wyroku WSA wskazał, że:

charakter tej substancji jako pestycydu od lat niedozwolonego do stosowania w Unii Europejskiej uzasadnia stanowisko organów, potwierdzone przez krajowe i międzynarodowe gremia badawczo – naukowe, że nie ma takiej ilości tlenku etylenu, która, wykryta w żywności, byłaby akceptowalna i dopuszczona do spożycia przez ludzi jako bezpieczna. Tlenek etylenu (ETO) posiada zharmonizowaną klasyfikację CMR (ang. carcinogenic, mutagenic, or toxic for reproduction, tj. jako substancja o działaniu kancerogennym, mutagennym lub toksycznie wpływającym na reprodukcję).”

Dodatkowo, WSA powołał się na stanowisko wypracowane przez Komisję Europejską w ramach systemu RASFF, zgodnie z którym w krajach Unii Europejskiej wycofywane miały być partie mączki chleba świętojańskiego (E 410), które zanieczyszczone są ETO na poziomie wyższym niż 0,1 mg/kg (z uwzględnieniem niepewności pomiaru), a produkty, w których zastosowane zostały zanieczyszczone partie E 410, niezależnie od poziomu ETO w produkcie gotowym – powinny być wycofane z obrotu i od konsumentów przez producenta. Działania takie powinny być podjęte bez względu na poziom ETO w produktach złożonych. Wypracowane podejście oparto o zasadę ostrożności, w szczególności mając na względzie narażenie długoterminowe, potrzebę zapewnienia wysokiego poziom ochrony konsumentów i założenie, że nie można ustanowić bezpiecznych dla konsumentów poziomów ETO.

Zdaniem WSA, pomimo iż stanowisko Komisji Europejskiej nie jest wiążące, powinno stanowić wskazówkę interpretacyjną w przedmiotowej sprawie. Tym samym, WSA

nie dostrzegł w tej konkretnej sytuacji nadużycia zasady ostrożności i dowolności w postępowaniu organów, albowiem zidentyfikowano potencjalne negatywne skutki wprowadzenia do obrotu produktów gotowych wyprodukowanych przy użyciu zanieczyszczonej mączki, przeprowadzono ocenę dostępnych danych naukowych i przy ich pomocy ustalono, że nie ma pewności naukowej co do bezpiecznych poziomów tej substancji w żywności.

Skarga Strony została oddalona, a decyzję nakazująca wycofanie zakwestionowanych produktów z obrotu utrzymano w mocy.

Wyrok dostępny jest TUTAJ.