„Orzechy pekan” – sprostowanie rozporządzenia nr 1169/2011

„Orzechy pekan” – sprostowanie rozporządzenia nr 1169/2011

8 stycznia 2024 r. opublikowane zostało sprostowanie do rozporządzenia nr 1169/2011¹, które zmienia dotychczasową nazwę alergenu „orzeszki pekan” na „orzechy pekan”. Zgodnie z nową treścią punktu 8 załącznika II do rozporządzenia nr 1169/2011 podając nazwę tego alergenu należy zastosować nazwę „orzechy pekan”.

Co istotne, nazwa „orzechy pekan” powinna być stosowana zarówno w wykazie składników danego produktu (jeśli produkt zawiera te orzechy), jak i w przypadku możliwego zanieczyszczenia produktu tym alergenem. Sprostowanie rozporządzenia nr 1169/2011 ma więc istotne znaczenie z perspektywy przedsiębiorców znakujących środki spożywcze.

W związku z opublikowanym sprostowaniem pojawia się wiele wątpliwości praktycznych. Przede wszystkim, od kiedy zmiana znajdzie zastosowanie? Co z produktami znajdującymi się w sprzedaży detalicznej oraz wyprodukowanymi, ale znajdującymi się jeszcze w magazynach? Czy można nadal wprowadzać je do obrotu? Omawiane sprostowanie nie zawiera bowiem okresu przejściowego przeznaczonego na dostosowanie oznakowania produktów do wprowadzonej zmiany.
Jeśli mają Państwo wątpliwości – zapraszamy do kontaktu!

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 304, str. 18 ze zm.).