Oświadczenia żywieniowe dotyczące cukrów

Oświadczenia żywieniowe dotyczące cukrów

Na mocy przepisów rozporządzenia nr 1924/2006 [1] dozwolonych jest kilka oświadczeń żywieniowych dotyczących cukrów, tj.

  • „niska zawartość cukrów”
  • „nie zawiera cukrów”
  • „bez dodatku cukrów” (+ ew. „zawiera naturalnie występujące cukry”)

Stosowanie tych oświadczeń (jak również innych haseł o analogicznym znaczeniu dla konsumenta, np. „bez cukrów”, „sugarfree”, „no added sugar”) jest możliwe jedynie przy spełnieniu przez produkt warunków określonych w załączniku przywołanego rozporządzenia, które różnią się w zależności od brzmienia oświadczenia żywieniowego.

Przykładowo produkt, który nie spełnia warunków dla oświadczenia „nie zawiera cukrów” lub „niska zawartość cukrów” ze względu na zbyt wysoką zawartość cukrów, może zostać oznakowany oświadczeniem „bez dodatku cukrów” (+ informacją dodatkową „zawiera naturalnie występujące cukry”) pod warunkiem, że nie zostały do niego dodane żadne cukry proste, dwucukry ani żadne inne środki spożywcze zastosowane ze względu na ich właściwości słodzące. W kontekście dopuszczalności stosowania oświadczenia „bez dodatku cukrów” warto przeanalizować wykaz składników produktu pod kątem występowania m.in. zagęszczonych soków owocowych czy miodu, które nie będą pozwalały na takie oznakowanie produktu.

Dodatkowo należy pamiętać, że stosowanie oświadczenia żywieniowego musi być zgodne z ogólnymi wymogami dla oświadczeń z rozporządzenia nr 1924/2006 oraz z obowiązkiem rzetelnego informowania oraz zakazem wprowadzania konsumenta w błąd (art. 36 ust. 2 w zw. z art. 7 rozporządzenia nr 1169/2011 [2]). W szczególności producenci powinni uważać, żeby stosując oświadczenia żywieniowe nie sugerować konsumentom, że środek spożywczy ma szczególne właściwości, gdy w rzeczywistości wszystkie podobne środki spożywcze mają takie właściwości, zwłaszcza przez szczególne podkreślanie obecności lub braku określonych składników lub składników odżywczych (tak art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 1169/2011). Wprowadzającym w błąd byłoby więc oznakowanie soku owocowego oświadczeniem „bez dodatku cukrów”, ponieważ zgodnie z przepisami prawa żywnościowego (rozporządzenie MRiRW ws. jakości handlowej soków i nektarów owocowych [3]) do żadnych soków owocowych nie mogą być dodawane cukry w jakiejkolwiek postaci.

W CPŻ przeanalizujemy dla Państwa produktu możliwość zastosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych – zachęcamy do kontaktu z nami!

 

[1] Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 404, str. 9 ze zm.).

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 304, str. 18 ze zm.).

[3] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 494 ze zm.).