Porcja wiedzy o Funduszu Ochrony Rolnictwa

Porcja wiedzy o Funduszu Ochrony Rolnictwa

Przygotowaliśmy dla Państwa porcję wiedzy o Funduszu Ochrony Rolnictwa.
W lipcu 2023 r. weszła w życie ustawa ustanawiająca Fundusz Ochrony Rolnictwa. Wpłaty na Fundusz naliczane będą od 1 stycznia 2024 r.

Do uiszczania wpłat zobowiązane będą podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych, będące podatnikami podatku od towarów i usług. Podmioty te będą musiały uiścić opłatę w wysokości 0,125 % wartości produktów rolnych bez podatku od towarów i usług. Opłata dotyczy produktów rolnych nabytych od producentów rolnych.

Celem ustanowienia Funduszu jest umożliwienie producentom rolnym uzyskania rekompensaty w przypadku, gdy podmiot skupujący produkty rolne stanie się niewypłacalny. W sytuacji, gdy producent rolny nie otrzyma zapłaty od niewypłacalnego podmiotu skupującego, wówczas będzie mógł wystąpić z wnioskiem o przyznanie rekompensaty. Wysokość rekompensaty będzie ustalana się jako iloczyn określonej procentowej stawki i kwoty wierzytelności netto za zbyte produkty rolne, za które producent rolny nie otrzymał zapłaty od podmiotu skupującego, który stał się niewypłacalny.

Wprowadzenie i sposób działania Funduszu Ochrony Rolnictwa budzi liczne wątpliwości. Przede wszystkim, istnieje ryzyko, iż faktyczne koszty związane z wpłatami na Fundusz będą w rzeczywistości „przerzucane” na producentów rolnych lub końcowych konsumentów środków spożywczych (poprzez wzrost cen w sklepach). Ponadto przewidziana procedura uzyskiwania rekompensaty jest długa i czasochłonna. Podstawą złożenia wniosku o przyznanie rekompensaty będzie nie sam fakt braku zapłaty za produkty rolne, ale uznanie podmiotu skupującego za niewypłacalny. W przypadku, gdy podmiot skupujący stanie się niewypłacalny w danym roku, rekompensata dla producenta rolnego związana z brakiem zapłaty przez ten podmiot za dostarczone produkty najwcześniej będzie mogła być przyznana w następnym roku.

Powyższe wątpliwości powodują, że Fundusz Ochrony Rolnictwa może być w praktyce nieskuteczny. Wątpliwości te wyrażane są m.in. przez producentów rolnych, specjalistów z branży spożywczej czy też ekonomistów.