Status prawny aromatów dymu wędzarniczego

Status prawny aromatów dymu wędzarniczego

Do produkcji aromatów dymu wędzarniczego stosowanych w żywności jest dopuszczonych obecnie 10 produktów początkowych ujętych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) Nr 1321/2013 [1]. Dopuszczenie produktów początkowych objętych ww. rozporządzeniem wygasa w dniu 2 stycznia 2024 r.  Producenci dwóch preparatów początkowych ujętych w rozporządzeniu (UE) nr 1321/2013 zrezygnowali ze starań o przedłużenie autoryzacji (są to preparaty o symbolach SF-007 i SF-010).

Biorąc pod uwagę opinie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności dotyczące 8 pozostałych produktów początkowych, Komisja Europejska poinformowała o zamiarze nieprzedłużania zezwoleń dla tych produktów początkowych.  W 6 produktach początkowych stwierdzono obecność substancji genotoksycznych, w przypadku dwóch kolejnych produktów początkowych brakowało danych do pełnej oceny bezpieczeństwa tych produktów (wydane opinie EFSA nie zawierają konkluzji o bezpieczeństwie tych produktów początkowych). Zgodnie z przepisami art. 12 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2065/2003 [2], jeśli z przyczyn niezależnych od posiadacza zezwolenia decyzja o odnowieniu zezwolenia nie zostanie podjęta na miesiąc przed upływem ważności, zezwolenie na produkt zostaje automatycznie przedłużone o sześć miesięcy. Komisja poinformuje o zwłoce posiadacza zezwolenia oraz Państwa Członkowskie.

Biorąc pod uwagę powyższe, autoryzacja 8 produktów początkowych, dla których EFSA wydała opinie, zostanie przedłużona do końca czerwca 2024 r. Są to produkty początkowe o symbolach: SF-001, SF-002, SF-003, SF-004, SF-005, SF-006, SF-008, SF-009.

Podsumowując:

Aromaty dymu wędzarniczego wyprodukowane z produktów początkowych o symbolach SF-001, SF-002, SF-003, SF-004, SF-005, SF-006, SF-008, SF-009 mogą być stosowane w żywności w dotychczasowym zakresie do 30 czerwca 2024 r. Prawdopodobnie Komisja rozważy przedłużenie tego terminu, ale w tej chwili nie można stwierdzić, czy autoryzacja tych produktów początkowych będzie przedłużona na okres po 30 czerwca 2024 r. i na jak długo.

Aromaty dymu wędzarniczego wyprodukowane z preparatów początkowych o symbolach SF-007 oraz SF-010 nie będą mogły być stosowane w żywności po 2 stycznia 2024 r.

 

Zachęcamy do bieżącego śledzenia zmian prawa żywnościowego w ramach Biuletynu Food-Law.

 

[1] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1321/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. ustanawiające unijny wykaz dozwolonych produktów początkowych dla środków aromatyzujących dymu wędzarniczego przeznaczonych do użycia w takiej postaci w środkach spożywczych lub na ich powierzchni lub do produkcji pochodnych środków aromatyzujących dymu wędzarniczego (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 333, str. 54 ze zm.).

[2] Rozporządzenie (WE) nr 2065/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie środków aromatyzujących dymu wędzarniczego używanych lub przeznaczonych do użycia w środkach spożywczych lub na ich powierzchni (Dz. U. UE. L. z 2003 r. Nr 309, str. 1 ze zm.).