SWOJSKIE PRODUKTY OD ROLNIKA – JAKIE SĄ WARUNKI ICH SPRZEDAŻY?

SWOJSKIE PRODUKTY OD ROLNIKA – JAKIE SĄ WARUNKI ICH SPRZEDAŻY?

Sprzedaż swojskich produktów pochodzących z rolniczych gospodarstw rodzinnych, np. serów,  dżemów, jaj, wędlin, czy też warzyw i owoców, podlega pod specyficzne uregulowania przewidziane dla rolniczego handlu detalicznego (RHD). Działalność w ramach RHD może być prowadzona po uprzednim zgłoszeniu właściwemu organowi urzędowej kontroli żywności (odpowiednio Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej). Produkty sprzedawane w ramach RHD muszą spełniać wymogi w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności, w tym również być odpowiednio oznakowane.

Produkty sprzedawane w ramach RHD powinny pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu. Co istotne, taki rodzaj sprzedaży jest limitowany –  rozporządzenie MRiRW z dnia 16 grudnia 2016 r. określa maksymalną ilość żywności, która może być zbywana w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakres i sposób dokumentowania tej ilości. Sprzedaż własnych produktów podlegać może także preferencjom podatkowym (brak konieczności odprowadzania podatku PIT), jeśli przychód ze sprzedaży nie przekracza 40 000 zł.

Kwestia sprzedaży produktów w ramach rolniczego handlu detalicznego jest zagadnieniem wieloaspektowym. Niespełnienie odpowiednich wymagań prawa żywnościowego w tym zakresie może skutkować sankcjami ze strony organów kontrolnych.

MRiRW przygotowało odpowiedzi do najczęściej pojawiających się pytań w zakresie rolniczego handlu detalicznego, które można pobrać TUTAJ