UCHWAŁY ZESPOŁU DS. SUPLEMENTÓW DIETY PRZY GIS – WSKAZÓWKI CZY WIĄŻĄCE WYTYCZNE?

UCHWAŁY ZESPOŁU DS. SUPLEMENTÓW DIETY PRZY GIS – WSKAZÓWKI CZY WIĄŻĄCE WYTYCZNE?

Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Zespół ds. Suplementów Diety jest organem opiniodawczo-doradczym Głównego Inspektora Sanitarnego. Do jego zadań należy:

  1. wsparcie merytoryczne i naukowe Głównego Inspektora Sanitarnego przy wyjaśnianiu okoliczności dotyczących produktów objętych powiadomieniem, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1541, ze zm.), poprzez opracowywanie pisemnych opinii w formie uchwał podejmowanych większością głosów członków Zespołu;
  2. przygotowanie listy składników roślinnych z uwzględnieniem ich maksymalnych dawek w suplementach diety;
  3. określanie maksymalnych dawek witamin i składników mineralnych w zalecanej dziennej porcji w suplementach diety, powyżej których wykazują one działanie lecznicze;
  4. monitorowanie interakcji i działań niepożądanych suplementów diety.

Od stycznia 2019 r. Zespół przyjął 21 uchwał wskazujących maksymalne dawki witamin, składników mineralnych lub innych substancji obecnych w suplementach diety zalecane w dziennej porcji, określających oświadczenia lub ostrzeżenia rekomendowane do umieszczenia w oznakowaniu suplementów diety oraz wskazujące warunki zastosowania w suplementach diety preparatów z liści aloesu oraz preparatów z rośliny morwa biała.

Do tej pory status prawny uchwał wydawanych przez Zespół budził wątpliwości przedsiębiorców. Tymczasem 2 stycznia 2020 r. na stronie Internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pojawił się artykułów, w którym czytamy, że:

Uchwały i stanowiska Zespołu stanowią ocenę ryzyka, wytyczne, którymi kierują się organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w prowadzonym nadzorze oraz przy analizie składanych powiadomień. Uchwały Zespołu ds. Suplementów Diety są również wskazówką dla przedsiębiorców odnośnie maksymalnych poziomów witamin i składników mineralnych akceptowanych w suplementach diety. W przypadku braku zgodności produktu z uchwałą Główny Inspektor Sanitarny wszczyna postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie czy produkt spełnia wymagania stawiane suplementom diety”.[1]

Rekomendowane jest zatem, by przedsiębiorcy na bieżąco zapoznawali się z treścią wydawanych uchwał. Pytanie tylko na ile powyższe stanowisko wyjaśnia dotychczasowe wątpliwości branży, w tym zwłaszcza możliwy zakres polemiki z GIS w ramach postępowania notyfikacyjnego?

 

[1] Określono maksymalną ilość witaminy B6, żelaza, magnezu oraz miedzi w suplementach diety, https://gis.gov.pl/aktualnosci/okreslono-maksymalna-ilosc-witaminy-b6-zelaza-magnezu-oraz-miedzi-w-suplementach-diety/ (dostęp na 14.01.2020 r.).