UE Z NOWĄ STRATEGIĄ DLA ROLNICTWA

UE Z NOWĄ STRATEGIĄ DLA ROLNICTWA

20 maja b.r. Komisja Europejska przyjęła komunikat dotyczący strategii „Od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego środowisku systemu żywnościowego oraz strategię na rzecz bioróżnorodności. W strategii tej określono środki regulacyjne i nieregulacyjne niezbędne do tworzenia bardziej wydajnych, przyjaznych klimatowi systemów, które zapewniają zdrową żywność, przy jednoczesnym zapewnieniu rolnikom i rybakom z UE godnych warunków życia.

Cele określone w strategii to m.in. zmniejszenie do 2030 r. stosowania pestycydów o 50%, a nawozów o co najmniej 20%. W tym samym czasie przewidywane jest także zwiększenie o minimum 25% udziału upraw ekologicznych w całkowitej powierzchni użytków rolnych.

Komunikat odnosi się także m.in. do kwestii dotyczących etykietowania żywności. Komisja zwraca uwagę, że informacje przekazywane konsumentom powinny umożliwiać im wybór produktów zrównoważonych i posiadających korzystniejszy wpływ na zdrowie. W tym celu Komisja zaproponuje zharmonizowane obowiązkowe oznaczanie wartości odżywczej z przodu opakowania i rozważy zaproponowanie rozszerzenia obowiązkowych oznaczeń pochodzenia lub pochodzenia do niektórych produktów. W komunikacie wskazano, że zbadane zostaną również nowe sposoby dostarczania informacji konsumentom za pomocą innych środków, w tym cyfrowych, aby poprawić dostępność informacji o żywności, w szczególności w przypadku osób niedowidzących.

Treść komunikatu jest udostępniona TUTAJ