W jakich przypadkach koniecznym jest wskazanie w nazwie produktu informacji o dodanym białku?

W jakich przypadkach koniecznym jest wskazanie w nazwie produktu informacji o dodanym białku?

Zgodnie z załącznikiem VI cz. A pkt 5 rozporządzenia nr 1169/2011: „W przypadku produktów mięsnych, surowych wyrobów mięsnych i produktów rybołówstwa zawierających dodatek białka jako takiego, w tym hydrolizatów białkowych, z różnych źródeł zwierzęcych, nazwa żywności opatrzona jest informacją o obecności tych białek i o ich pochodzeniu.”.

Przez powyższe należy rozumieć, że obowiązek podawania w nazwie żywności informacji o dodanym białku (w tym hydrolizatów białkowych) pojawia się wtedy, gdy do produktu mięsnego / surowego wyrobu mięsnego / produktów rybołówstwa, dodaje się białko innych gatunków zwierząt. Przykładowo, gdy do mięsa garmażeryjnego z indyka dodaje się białko wieprzowe.

Obowiązek taki nie powstaje natomiast w przypadku, gdy do produktu zostaje dodane wyłącznie białko pochodzenia roślinnego czy też białko tego samego gatunku zwierzęcia.